Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорта “  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Урология
Катедра: Катедра по Урология
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: Д-р Александър Иванов Тимев
Научно жури:
Председател:
1. Проф. Д-р Красимир Проданов Янев, дм; Медицински Факултет, Катедра по Урология, МУ-София, вътрешен член
Членове:
2. Проф. Д-р Маринчо Иванов Георгиев, дм; Медицински Факултет, Катедра по Урология, МУ-София, вътрешен член
3. Доц. Д-р Пламен Димитров Димитров, дм; Медицински Факултет, Катедра по Урология, МУ-София, вътрешен член
4. Проф. Д-р Николай Христов Колев, дм; Медициснки университет – Плевен, външен член за МУ-София
5. Проф. Д-р Димитър Григоров Шишков, дм; Тракийски унивеситет – Стара Загора, външен член за МУ-София
6. Проф. Д-р Деян Анакиевски, дм; Медициснки унивеситет – Варна „Проф. Д-р Параскев Стоянов“, външен член за МУ-София
7. Доц. Д-р Тошо Йорданов Ганев, дм; Медициснки унивеситет – Варна „Проф. Д-р Параскев Стоянов“, външен член за МУ-София
Резервни членове:
8. Доц. Д-р Васил Дианов Василев, дм; Медицински Факултет, Катедра по Урология, МУ-София, вътрешен член
9. Доц. Д-р Петър Антонов Антонов, дм; Медицински университет – Пловдив, външен член за МУ-София
Рецензенти:
1. Проф. Д-р Красимир Проданов Янев, дм
2. Проф. Д-р Димитър Григоров Шишков, дм
Дата на защита:
13.10.2023; 12:30 часа, Клиника по Урология, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, етаж 4