Конкурси

Разрешен на АС от 24.04.2024 г. Обявен в ДВ бр. 47/04.06.2024 г.
915. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Ортопедия и травматология” за нуждите на Катедрата по ортопедия и травматология за база УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, Катедра по ортопедия и травматология при технически секретар на катедрата – д-р П. Танчев, тел. 02/9432 359 и 0886 277 159.

3538

 
Разрешен на АС от 24.04.2024 г. Обявен в ДВ бр. 47/04.06.2024 г.
915а. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Имунология” за нуждите на Катедрата по клинична имунология на база УМБАЛ ”Александровска”, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Документи и справки – София 1431, бул. „Акад. Ив. Гешов” № 15, Катедра по клинична имунология, Лаборатория по клинична имунология, тел: 02/851 08 13.

3539

 

Разрешени на АС от 06.12.2023 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Патологоанатомия и цитопатология” за нуждите на Катедрата по обща и клинична патология на база УМБАЛ „Александровска“, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, Катедра по обща и клинична патология, ет. 2, стая 238, тел. 02/9230 839 до 12.00 часа.


Разрешени на АС от 06.12.2023 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Ендокринология” за нуждите на Катедрата по ендокринология на база УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, Катедра по ендокринология, ет. 4, технически секретар Бисерка Кильовска, тел. 02/895 60 82.


Разрешен на АС от 24.04.2024 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Образна диагностика и интервенционална рентгенология” за нуждите на Катедрата по образна диагностика на база Клиника по образна диагностика към УМБАЛ „Александровска“, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, секретариат на Катедрата по образна диагностика от 8.00 до 14.00 ч., УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 348.

 
Разрешени на АС от 24.04.2024 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за трима асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Акушерство и гинекология” за нуждите на Катедрата по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом”, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве” № 2, СБАЛАГ „Майчин дом”, Катедра по акушерство и гинекология, ет.1, стая № 113, тел: 02/ 91 72 376.

 

Разрешен на АС от 21.05.2024 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Медицинска паразитология” за нуждите на Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина на база СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 17, СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“, Северен павилион, ет 2, технически секретар Елена Динева, тел. 02/ 9023 733


Разрешен на АС от 21.05.2024 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Неврология” за нуждите на Катедрата по неврология - един за база Отделение за невродегенеративни и имуновъзпалителни заболявания на ПНС и епилепсия и един за база Отделение за диагностика и лечение на остри мозъчни инсулти и вестибуларни нарушения към УМБАЛ „Александровска“, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, Катедра по неврология от 8.30 ч. до 12.00 ч., УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, тел. 02/9432 516.

Разрешен на АС от 26.10.2023 г.

Обявен в ДВ бр. 45/28.05.2024 г.


879 - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Кардиология” за нуждите на Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести на база УМБАЛ „Александровска”, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки – София 1431, бул.”Св. Георги Софийски” №1, в секретариата на Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ет. 3, тел. 02/9230 723.

3426

 


Разрешен на АС от 24.04.2024 г.

Обявен в ДВ бр. 45/28.05.2024 г.


879а. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Педиатрия” за нуждите на Катедрата по педиатрия на база Детска клиника към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, тел. 02/81 54 297.

3427

 


Разрешен на АС от 12.03.2024 г.

Обявен в ДВ бр. 45/28.05.2024 г.

 

879б. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Неврология” за нуждите на Катедрата по неврология на база Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния към МБАЛНП „Свети Наум“, със срок 2 месеца от обнародването обявата в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, Катедра по неврология, УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, тел. 02/9432 516.

3428

 


Разрешен на АС от 12.03.2024 г.

Обявен в ДВ бр. 45/28.05.2024 г.


879в. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Неврология” за нуждите на Катедрата по неврология на база Отделение за невродегенеративни и имуновъзпалителни заболявания на ПНС и епилепсия към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването обявата в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, Катедра по неврология, УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, тел. 02/9432 516.

3429

 


Разрешен на АС от 29.03.2024 г.

Обявен в ДВ бр. 45/28.05.2024 г.

 
879г. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Обща хирургия” за нуждите на Катедрата по гастроентерология на база Клиника по хирургия към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, Клиника по хирургия, УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, тел. 02/ 9432 263 – канцелария.

3430

Разрешени на АС от 12.03.2024 г.

 Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Неврология” за нуждите на Катедрата по неврология - един за база Отделение за невродегенеративни и имуновъзпалителни заболявания на ПНС и епилепсия и един за база Отделение за невродегенеративни и имуновъзпалителни заболявания на ЦНС с направление за невроинфекции към УМБАЛ „Александровска“, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, Катедра по неврология от 8.30 ч. до 12.00 ч., УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, тел. 02/9432 516.

 
Разрешени на АС от 24.04.2024 г.

 Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Ортопедия и травматология” за нуждите на Катедрата по ортопедия и травматология за база УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, Катедра по ортопедия и травматология при технически секретар на катедрата – д-р П. Танчев, тел. 02/9432 359 и 0886 277 159.

 

 

 

 

Обявен в ДВ бр. 41/10.05.2024 г.

Разрешен на Академичен съвет (протокол № 42/12.03.2024 г.

Медицинският университет – София, Факултет по дентална медицина, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент – един, в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина и научната специалност „Терапевтична дентална медицина“ за нуждите на преподаването в катедра „Пародонтология“.

Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Прием на документи – в деканата на Факултета по дентална медицина – София, ул. Св. Георги Софийски № 1, стая № 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952 22 10.

3201

Обявен в ДВ бр. 41/10.05.2024 г.
Разрешен на Академичен съвет (протокол № 44/24.04.2024 г.)
Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София обявява следния конкурс: 

 • ДОЦЕНТ – 1 място, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, по научна специалност «Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)», за нуждите на катедра „Фармакология, фармакотерапия и токискология“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София, с допълнително изискване кандидатите да притежават специалност «Фармакология и фармакотерапия».

В двумесечен срок от обнародването на обявата, кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичен факултет, ул. „Дунав” №2, 1000 София, стая №125. За справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.

На основание чл.44 от ППЗРАС и чл. 113 от ПУРПНСЗАДМУС и Решение на АС на МУ София от 29.03.2024год., Факултетът по Обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при Медицински университет – София обявява следния конкурс:

 • 1 (едно) място асистент на 0,25 длъжност в област висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4 Обществено здраве и специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на катедрата по икономика на здравеопазването на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София

Всичките със срок  от един /1/ месец от публикуването в сайта на МУ-София

Необходими документи:

 1. заявление
 2. европейски формат автобиография;
 3. нотариално заверено копие на диплома (с приложенията) за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”;
 4. копие на документ за придобита специалност в областта, в която работи (ако има такъв).
 5. копия на заповеди на ректора на МУ – София за зачисляване на докторанта или за отчисляване с право на защита (ако има такива);
 6. медицинско свидетелство;
 7. свидетелство за съдимост;
 8. удостоверение за трудов стаж, ако има такъв (копие на трудова книжка);
 9. списък и копия на научни публикации, изобретения и други научно-приложими разработки (ако има такива).
 10. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.

За справки и подаване на документи - София ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5 , тел.02/9432579 /сектор Наука/.

Разрешен на АС от 12.03.2024 г. Обявен в ДВ бр. 36/23.04.2024 г.
714. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Нуклеарна медицина” за нуждите на Катедрата по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология на база Клиника по нуклеарна медицина към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, Отделение по нуклеарна медицина към УМБАЛ „Александровска“, технически сътрудник – Невена Стоянова, тел. 02/9230 890.

2776


Разрешен на АС от 29.03.2024 г. Обявен в ДВ бр. 36/23.04.2024 г.
714а. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Имунология” за нуждите на Катедрата по клинична имунология на база УМБАЛ ”Свети Иван Рилски”, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Документи и справки – София 1431, бул. „Акад. Ив. Гешов” № 15, Катедра по клинична имунология, Лаборатория по клинична имунология, тел: 02/851 08 13.

2777


Разрешен на АС от 12.03.2024 г. Обявен в ДВ бр. 36/23.04.2024 г. 
714б. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Хранене и диететика“ за нуждите на Катедрата по епидемиология и хигиена – Сектор „Хигиена“, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, Медико-биологичен комплекс, тел. 02/952 38 44.

2778

Разрешен на АС от 12.03.2024 г. Обявен в ДВ бр. 36/23.04.2024 г. 
714в. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Хранене и диететика“ за нуждите на Катедрата по епидемиология и хигиена – Сектор „Хигиена“, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, Медико-биологичен комплекс, тел. 02/952 38 44.

2779

 
Разрешен на АС от 12.03.2024 г. Обявен в ДВ бр. 36/23.04.2024 г.
714г. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.) за нуждите на Катедрата по епидемиология и хигиена – Сектор „Хигиена“, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, Медико-биологичен комплекс, тел. 02/952 38 44.

2780

 
Разрешен на АС от 29.03.2024 г. Обявен в ДВ бр. 36/23.04.2024 г.
714д. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Ендокринология” за нуждите на Катедрата по вътрешни болести на база Клиника по ендокринология към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Катедрата по вътрешни болести, тел. 02/9230 346.

2781

 
Разрешен на АС от 29.01.2024 г. Обявен в ДВ бр. 36/23.04.2024 г.
714е. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Кардиология” за нуждите на Катедрата по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология на база Клиника по кардиология към УМБАЛ ”Света Екатерина”, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Документи и справки – София 1431, бул. „Пенчо Славейков” № 52А, тел: 02/9159441; 02/9159717.

2782

Разрешен на АС от 26.10.2023 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Сърдечно-съдова хирургия” за нуждите на Катедрата по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология на база Клиника по кардиохирургия към УМБАЛ ”Света Екатерина”, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки – София 1431, бул. „Пенчо Славейков” № 52А, тел: 02/9159441; 02/9159717.


Разрешен на АС от 26.10.2023 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Професионални болести” за нуждите на Катедрата по професионални болести на база Клиника по професионални заболявания към УМБАЛ „Свети Иван Рилски“, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, ул. „Урвич“ № 13, ет. 4, к-т № 8, тел. 02/851 92 35.

 
Разрешен на АС от 06.12.2023 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)” за нуждите на  Катедрата по фармакология и токсикология, със срок  1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, ет. 3, стая 318, тел. 02/ 952 05 39.

 
Разрешен на АС от 12.03.2024 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Ревматология” за нуждите на Катедрата по ревматология на база УМБАЛ „Свети Иван Рилски“, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1612, ул. „Урвич“ № 13, ет. 1 – секретариат на Катедра по ревматология, тел. 02/958 25 23.

 
Разрешен на АС от 12.03.2024 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 4. „Природни науки”, по професионално направление 4.3. „Биологически науки” и научна специалност „Биохимия” за нуждите на Катедрата по медицинска химия и биохимия – Сектор „Биохимия“, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, ет. 3, стая 344, Катедра по медицинска химия и биохимия – Сектор „Биохимия“, тел. 02/91 72 656.

 
Разрешен на АС от 29.03.2024 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Лъчелечение” за нуждите на Катедрата по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология на база Отделение по медицинска онкология към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, Отделение по нуклеарна медицина към УМБАЛ „Александровска, технически сътрудник – Невена Стоянова, тел. 02/9230 890.

 
Разрешени на АС от 29.03.2024 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за трима асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Медицинска онкология” за нуждите на Катедрата по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология на база Отделение по медицинска онкология към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, Отделение по нуклеарна медицина към УМБАЛ „Александровска, технически сътрудник – Невена Стоянова, тел. 02/9230 890.

 
Разрешен на АС от 29.03.2024 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Гастроентерология” за нуждите на Катедрата по гастроентерология на база Клиника по гастроентерология към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, тел. 02/9432 263 – канцелария.


Разрешен на АС от 29.03.2024 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Обща хирургия” за нуждите на Катедрата по гастроентерология на база Клиника по хирургия към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, тел. 02/9432 263 – канцелария.

Разрешен на АС от 12.03.2024 г.

Обявен в ДВ бр. 32/09.04.2024 г.
1. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна спе­циалност „Вътрешни болести” за нуждите на Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести на база УМБАЛ „Александровска”, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки – София 1431, бул.”Св. Георги Софийски”№1, в секретариата на Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ет. 3, тел. 02/9230 723.

2568


Разрешен на АС от 06.12.2024 г.

Обявен в ДВ бр. 32/09.04.2024 г.

 2. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Неонатология” за нуждите на Катедрата по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом”,

със срок 2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве” № 2, СБАЛАГ „Майчин дом”, Катедра по акушерство и гинекология, ет.1, стая № 113, тел: 02/ 9172 376.

2569

 
Разрешен на АС от 06.12.2024 г.

Обявен в ДВ бр. 32/09.04.2024 г.
3. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Акушерство и гинекология” за нуждите на Катедрата по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом”,
със срок 2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве” № 2, СБАЛАГ „Майчин дом”, Катедра по акушерство и гинекология, ет.1, стая № 113, тел: 02/ 9172 376.

2570

 
Разрешен на АС от 12.03.2024 г.

Обявен в ДВ бр. 32/09.04.2024 г
4. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, по професионално направление 4.3. „Биологически науки” и научна специалност „Биохимия” за нуждите на Катедрата по медицинска химия и биохимия – Сектор „Медицинска биохимия“, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, Катедра по медицинска химия и биохимия – Сектор „Медицинска биохимия“, Медико-биологичен комплекс, етаж 3, стая 344, тел. 02/91 72 656;

2571


Разрешен на АС от 12.03.2024 г.

Обявен в ДВ бр. 32/09.04.2024 г.
5. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, по професионално направление 4.2. „Химически науки” и научна специалност „Биоорганична химия, химия на природните и биологически физиологично активни вещества” за нуждите на Катедрата по медицинска химия и биохимия – „Сектор Медицинска химия“, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, Катедра по медицинска химия и биохимия – Сектор „Медицинска биохимия“, Медико-биологичен комплекс, етаж 3, стая 344, тел. 02/91 72 656;

2572


Разрешен на АС от 06.12.2024 г.

Обявен в ДВ бр. 32/09.04.2024 г.
6. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Акушерство и гинекология” за нуждите на Катедрата по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом”,
със срок 2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве” № 2, СБАЛАГ „Майчин дом”, Катедра по акушерство и гинекология, ет.1, стая № 113, тел: 02/ 9172 376.

2573


Разрешен на АС от 12.03.2024 г.

Обявен в ДВ бр. 32/09.04.2024 г.
7. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Педиатрия” за нуждите на Катедрата по педиатрия на база Клиника по нефрология и хемодиализа към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, тел. 02/81 54 297.

2574


Разрешен на АС от 12.03.2024 г.

Обявен в ДВ бр. 32/09.04.2024 г.
8. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Педиатрия” за нуждите на Катедрата по педиатрия на база Клиника по детска онкохематология към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, тел. 02/81 54 297.

2575


Разрешен на АС от 26.10.2024 г.

Обявен в ДВ бр. 32/09.04.2024 г.
9. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Физиотерапия, курортология и рехабилитация” за нуждите на Катедрата по физикална медицина и рехабилитация към МБАЛНП „Свети Наум, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по физикална медицина и рехабилитация – УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 332.

2576


Обявен в ДВ бр. 32/09.04.2024 г.

Разрешен на Академичен съвет (протоколи № 40/29.01.2024 г. и 43/29.03.2024 г.)

Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София обявява следните конкурси:

 • ПРОФЕСОР – 1 място, в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, професионално направление 4.2 „Химически науки”, за нуждите на преподаванията по физикохимия с колоидна химия и фармакокинетика в катедра „Химия“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
 • ПРОФЕСОР – 1 място, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, по научна специалност «Фармацевтична химия», за нуждите на катедра „Фармацевтична химия“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
 • ГЛАВЕН АСИСТЕНТ – 2 места, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, по научна специалност «Фармацевтична химия», за нуждите на катедра „Фармацевтична химия“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София.

В двумесечен срок от обнародването на обявата, кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичен факултет, ул. „Дунав” №2, 1000 София, стая №125. За справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА СОФИЯ,

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „АСИСТЕНТ“ – 1 МЯСТО НА 0.5 ЩАТНА ДЛЪЖНОСТ В ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 7. „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ” ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.2. „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРЕПОДАВАНЕТО В КАТЕДРА „ПАРОДОНТОЛОГИЯ”. УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА ПОЛАГАТ ИЗПИТИ – ТЕОРЕТИЧЕН (ПИСМЕН И УСТЕН) И ПРАКТИЧЕСКИ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА.

ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ВЛАДЕЯТ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА АС ОТ 18.06.2013 Г. СТЕПЕНТА НА ВЛАДЕЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК СЕ УСТАНОВЯВА С ИЗПИТ В ЦЕОФВС СЛЕД УСПЕШНО ПОЛОЖЕНИ ТЕОРЕТИЧЕН И ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА.

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ Е 1 МЕСЕЦ ОТ ПУБЛИКУВАНЕТО НА ОБЯВАТА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА МУ-СОФИЯ.

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИТЕ – В ДЕКАНАТА НА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, УЛ. „СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ” 1, СТАЯ 202 ОТ 9 ДО 12Ч. И ОТ 13 ДО 14Ч., ТЕЛ: 02/952 22 10.