Обявен в ДВ бр. 70/15.08.2023 г. Разрешен на Академичен съвет (протокол № 35/13.07.2023 г.)

Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София обявява следния конкурс:

  • ПРОФЕСОР – 1 място, в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, професионално направление 4.2 „Химически науки”, за нуждите на преподаването по органична химия в катедра „Химия“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София.

В двумесечен срок от обнародването на обявата, кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичен факултет, ул. „Дунав” №2, 1000 София, стая №125. За справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.


Разрешен на АС от 07.06.2023 г. Обявен в ДВ бр. 70/15.08.2023 г.

40. – Медицинският университет – София, Факултет по дентална медицина, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент – трима, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.2. Дентална медицина и научна специалност „Ортодонтия“, за нуждите на катедра „Ортодонтия“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Прием на документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, София, ул. Св. Георги Софийски № 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952 22 10.

6201

 

Разрешен на АС от 07.06.2023 г.  Обявен в ДВ бр. 70/15.08.2023 г.

48. – Медицинският университет – София, Факултет по дентална медицина, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент – един, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина и научна специалност „Обществено дентално здраве“, за нуждите на катедра „Обществено дентално здраве“. Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, София, ул. Св. Георги Софийски № 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.

6202