Разрешен на АС от 13.07.2023 г. Обявен в ДВ бр. 73/25.08.2023 г.

 

Медицинският университет – Факултет по дентална медицина, София, обявява конкурс в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина, за заемане на академичната длъжност професор – двама, по научната специалност „Ор­тодонтия“ за нуждите на катедра „Ортодонтия“. Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, София, ул. Св. Георги Софийски № 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.

6498