Обнародвана в ДВ бр. 81/26.09.2023г. с Решение на АС от 30.03.2023 и Решение на АС от 07.06.2023г.

838. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“,Обявява следните конкурси за:

  • едно място за професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Катедрата по биоетика на Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“;
  • едно място за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Катедрата по кинезитерапия на Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“;
  • едно място за главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Катедрата по оценка на здравните технологии на Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“.

Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ за нуждите на Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, при МУ – София.

За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор „Наука“.