Разрешен на АС от 13.07.2023 г.

Обявен в ДВ бр. 87/17.10.2023 г.

 88. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Анестезиология и интензивно лечение” за нуждите на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение на база УМБАЛ „Свети Иван Рилски“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. 

Документи и справки: София 1431, бул. „Пенчо Славейков” № 52А – в сградата на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“, тел: 02/9230 570;

7590

 

Разрешен на АС от 13.07.2023 г.

Обявен в ДВ бр. 87/17.10.2023 г.

88а. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Акушерство и гинекология” за нуждите на Катедрата по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом”, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве” № 2, СБАЛАГ „Майчин дом”, Катедра по акушерство и гинекология, ет.1, стая № 113, тел: 02/ 9172 376.

7591

 

Разрешен на АС от 13.07.2023 г.

Обявен в ДВ бр. 87/17.10.2023 г.

88б. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Ортопедия и травматология” за нуждите на Катедрата по ортопедия и травматология на база УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник. 

Документи и справки: София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, Катедра по ортопедия и травматология при технически секретар на катедрата – д-р П. Танчев, тел. 0886 277 159.

7592

 

Разрешен на АС от 13.07.2023 г.

Обявен в ДВ бр. 87/17.10.2023 г.

88в. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Неврология” за нуждите на Катедрата по неврология на база Клиника по нервни болести за деца към МБАЛНП „Свети Наум“, със срок 2 месеца от обнародването обявата в Държавен вестник. 

Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Катедра по неврология, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/ 9230 943

7593

 

Разрешен на АС от 13.07.2023 г.

Обявен в ДВ бр. 87/17.10.2023 г.

88г. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Анестезиология и интензивно лечение” за нуждите на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение на база Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. 

Документи и справки: София 1431, бул. „Пенчо Славейков” № 52А – в сградата на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“, тел: 02/9230 570;

7594

 

Разрешен на АС от 13.07.2023 г.

Обявен в ДВ бр. 87/17.10.2023 г.

88д. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Педиатрия” за нуждите на Катедрата по педиатрия на база Клиника по нефрология и хемодиализа към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. 

Документи и справки: София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, тел. 02/81 54 297.

7595

 

Разрешен на АС от 13.07.2023 г.

Обявен в ДВ бр. 87/17.10.2023 г.

88е. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Неврохирургия”, за нуждите на  Катедрата по неврохирургия на база Клиника по неврохирургия към УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, със срок  2 месеца от обнародването в държавен вестник. 

Документи и справки: София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15, Канцелария на Катедра по неврохирургия, 02/954 26 95.

7596

 

Разрешени на АС от 13.07.2023 г.

Обявен в ДВ бр. 87/17.10.2023 г.

88ж. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама професори в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Неврохирургия”, за нуждите на  Катедрата по неврохирургия на база Клиника по неврохирургия към УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, със срок  2 месеца от обнародването в държавен вестник. 

Документи и справки: София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15, Канцелария на Катедра по неврохирургия, 02/954 26 95.

7597

 

Разрешен на АС от 13.07.2023 г.

Обявен в ДВ бр. 87/17.10.2023 г.

88з. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Неврология” за нуждите на Катедрата по неврология на база Отделение за невродегенеративни и имуновъзпалителни заболявания на ЦНС с направление за невроинфекции към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването обявата в Държавен вестник. 

Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по неврология, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/ 9230 943.

7598

 

Разрешен на АС от 13.07.2023 г.

Обявен в ДВ бр. 87/17.10.2023 г.

88и. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Неврология” за нуждите на Катедрата по неврология на база Отделение за невродегенеративни и имуновъзпалителни заболявания на ПНС и епилепсия към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването обявата в Държавен вестник. 

Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по неврология, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/ 9230 943.

7602

 

Разрешен на АС от 13.07.2023 г.

Обявен в ДВ бр. 87/17.10.2023 г.

88к. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Акушерство и гинекология” за нуждите на Катедрата по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом”,
със срок 2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве” № 2, СБАЛАГ „Майчин дом”, Катедра по акушерство и гинекология, ет.1, стая № 113, тел: 02/ 9172 376.

7603

 

Разрешени на АС от 13.07.2023 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за трима асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Педиатрия” за нуждите на Катедрата по педиатрия – един за Клиника по гастроентерология, един за Клиника за лечение на деца с генетични заболявания и един за Отделение за интензивно лечение на деца към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София. 

Документи и справки: София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, тел. 02/81 54 297.

 

Разрешени на АС от 13.07.2023 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за трима асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Офталмология” за нуждите на Катедрата по офталмология на база Клиника по очни болести към УМБАЛ „Александровска“, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София. 

Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Катедрата по офталмология, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 234.