На основание чл. 50  ал. 1 от ЗВО във вр. с чл.88 ал.1  от ПУДМУС и Решение на АС на МУ София  от 26.10.2023 г. и Протокол № 38, Факултета по Обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“  при Медицински университет – София обявява конкурс 

 • 1/едно/ място – „преподавател“ на 0,25 длъжност за преподаването по практика на студентите от специалност „Акушерка“ за нуждите на катедра „ Здравни грижи“ на Филиал „Проф. д-р Иван Митев“-Враца, при МУ-София.

Със  срок  1 /един/ месец от публикуването му в сайта на МУ-София.

Необходими документи:

 1. Заявление
 2. Автобиография – европейски формат
 3. Копие на диплома за завършено образование по специалност „Акушерка“
 4. Нотариално заверено копие на диплома за висше образование ОКС „магистър” по спец. Управление на здравните грижи
 5. Медицинско свидетелство
 6. Свидетелство за съдимост
 7. Удостоверение за стаж по специалността - 3/три/ години / копие на трудова книжка/

За справки и подаване на документи  - гр. Враца,   бул. ”Втори юни ” № 179, Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ при Медицински университет - София


Факултетът по Обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при Медицински университет – София на основание Решение на АС от 26.10.2023г. обявява следните конкурси :

 • 1 (едно) място асистент на 0,50 длъжност в област висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1 Медицина и специалност „Акушерство и гинекология“ за нуждите на катедра „Клинични и медико-биологични науки“ във Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ - Враца при МУ-София
 • 1 (едно) място асистент на 0,50 длъжност в област висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1 Медицина и специалност „Инфекциозни болести и епидемиология“ за нуждите на катедра „Клинични и медико-биологични науки“ във Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ - Враца при МУ-София
 • 1 (едно) място асистент на 0,25 длъжност в област висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1 Медицина и специалност „Ортопедия и травматология“ за нуждите на катедра „Клинични и медико-биологични науки“ във Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ - Враца при МУ-София

Всичките със срок  от един /1/ месец от публикуването в сайта на МУ-София

За справки и подаване на документи - София ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5 , тел.02/9432579 /сектор Наука/.