ДВ брой 7/23.01.2024 г.

Разрешени на Академичен съвет (протокол № 39/06.12.2023 г.)

Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София обявява следните конкурси:

  • ДОЦЕНТ – 1 място, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, по научна специалност «Фармакогнозия и фитохимия», за нуждите на катедра „Фармакогнозия“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
  • ДОЦЕНТ – 1 място, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, по научна специалност «Токсикология», за нуждите на катедра „Фармакология, фармакотерапия и токискология“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София, с допълнително изискване кандидатите да притежават специалност «Токсикология и токсикологичен анализ» по професионалното направление на преподаваната дисциплина, съгласно чл. 126 ал. 2 от ППНСНЗ на МУ-София.
  • ДОЦЕНТ – 1 място, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, по научна специалност «Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)», за нуждите на преподаването по «Фармакология» в катедра „Фармакология, фармакотерапия и токискология“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София, с допълнително изискване кандидатите да притежават специалност «Фармакология и фармакотерапия» по професионалното направление на преподаваната дисциплина, съгласно чл. 126 ал. 2 от ППНСНЗ на МУ-София.
  • ДОЦЕНТ – 1 място, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, по научна специалност «Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)», за нуждите на преподаването по «Фармакотерапия», «Проблемни случаи във фармакотерапията» и «Клинична фармакокинетика» в катедра „Фармакология, фармакотерапия и токискология“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София.

В двумесечен срок от обнародването на обявата, кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичен факултет, ул. „Дунав” №2, 1000 София, стая №125. За справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.


ДВ бр. 7/23.01.2024г. и Решение на АС от 06.12.2023г. 

32. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, обявява следните конкурси:

  • едно място за професор в област на висше образование 7. 3дравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Катедрата по икономика на здравеопазването на Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“;

  • едно място за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Катедрата по икономика на здравеопазването на Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“;

  • едно място за главен асистент на 0,50 длъжност в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и специалност „Оториноларингология“ за обучение по дисциплината „Ушно-носно-гърлени болести“ за студенти от специалност „Лекарски асистент“ за нуждите на Катедрата по здравни грижи на Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“.

Всичките – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ за нуждите на Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ – София.

За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор „Наука“.


Разрешен на АС от 13.07.2023 г.

Обявен в ДВ бр. 7/23.01.2024 г.

40. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Акушерство и гинекология” за нуждите на Катедрата по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом”,
със срок 2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве” № 2, СБАЛАГ „Майчин дом”, Катедра по акушерство и гинекология, ет.1, стая № 113, тел: 02/ 9172 376.

518

 

Разрешен на АС от 13.07.2023 г.

Обявен в ДВ бр. 7/23.01.2024 г.

40а. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна спе­циалност „Белодробни болести” за нуждите на Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести на база УМБАЛ „Александровска”, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки – София 1431, бул.”Св. Георги Софийски”№1, в секретариата на Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ет. 3, тел. 02/9230 723.

519

 

Разрешен на АС от 06.12.2023 г.

Обявен в ДВ бр. 7/23.01.2024 г.

40б. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Анатомия, хистология и цитология” за нуждите на Катедрата по анатомия, хистология и ембриология, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, Катедра по анатомия, хистология и ембриология, ет. 3, стая № 2 - секретар, тел. 02/9172 601.

520

 

Разрешен на АС от 06.12.2023 г.

Обявен в ДВ бр. 7/23.01.2024 г.

40в. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, по професионално направление 4.3. „Биологически науки” и научна специалност „Медицинска микробиология” за нуждите на Катедрата по медицинска микробиология, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, Катедра по медицинска микробиология, Медико-биологичен комплекс, етаж 1, тел. 02/91 72 577, 02/ 951 53 17;

521

 

Разрешен на АС от 26.10.2023 г.

Обявен в ДВ бр. 7/23.01.2024 г.

40г. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Психиатрия” за нуждите на Катедрата по психиатрия и медицинска психология на база МБАЛНП „Свети Наум“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по психиатрия, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 479 и 02/9230 456.

522

 

Разрешен на АС от 26.09.2023 г.

Обявен в ДВ бр. 7/23.01.2024 г.

40д. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Психиатрия” за нуждите на Катедрата по психиатрия и медицинска психология на база УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по психиатрия, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 479 и 02/9230 456.

523

 

Разрешени на АС от 13.07.2023 г.

Обявен в ДВ бр. 7/23.01.2024 г.

40е. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама доценти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Обща хирургия” за нуждите на Катедрата по обща и оперативна хирургия на база Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, бул. „Св. Георги Софийски“ № 1, УМБАЛ „Александровска“, канцелария на Катедрата по обща и оперативна хирургия, ет. 1 тел. 02/9230 435.

524

 

Разрешен на АС от 26.10.2023 г.

Обявен в ДВ бр. 7/23.01.2024 г.

40ж. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Клинична лаборатория“ за нуждите на Катедрата по клинична лаборатория към УМБАЛ „Александровска”, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Катедрата по клинична лаборатория, в сградата на “Лабораторен блок и Клинична фармакология“, етаж 2, тел. 02/9230 929.

525

 

Разрешен на АС от 26.10.2023 г.

Обявен в ДВ бр. 7/23.01.2024 г.

40з. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Инфекциозни болести” за нуждите на Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина на база СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 17, СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“, Южен павилион, ет. 1, технически секретар Елена Динева, тел. 02/ 9023 733

526

 

Разрешен на АС от 26.10.2023 г.

Обявен в ДВ бр. 7/23.01.2024 г.

40и. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Инфекциозни болести” за нуждите на Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина на база СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 17, СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“, Южен павилион, ет. 1, технически секретар Елена Динева, тел. 02/ 9023 733.

527

 

Разрешен на АС от 26.09.2023 г.

Обявен в ДВ бр. 7/23.01.2024 г.

40к. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)” за нуждите на  Катедрата по фармакология и токсикология, със срок  2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, ет. 3, стая 318, тел. 02/ 952 05 39.

528