Факултетът по Обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при Медицински университет – София на основание Решение на АС от 29.01.2024г. обявява следните конкурси:

  • -1 (едно) място асистент на 0,50 длъжност в област висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1 Медицина и специалност „Епидемиология“ за нуждите на катедра „Клинични и медико-биологични науки“ във Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ - Враца при МУ-София За справки и подаване на документи - София ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5 , тел.02/9432579 /сектор Наука/.
  • 1/едно/ място – „преподавател“ на 0,25 длъжност за преподаването по практика на студентите от специалност „Акушерка“ за нуждите на катедра „ Здравни грижи“ на Филиал „Проф. д-р Иван Митев“-Враца, при МУ-София. Необходими документи:
  1. Заявление

  2. Автобиография – европейски формат

  3. Копие на диплома за завършено образование по специалност „Акушерка“

  4. Нотариално заверено копие на диплома за висше образование ОКС „бакалавър“ или „магистър” по спец. Управление на здравните грижи

  5. Медицинско свидетелство

  6. Свидетелство за съдимост

  7. Удостоверение за стаж по специалността - 5/пет/ години / копие на трудова книжка/

За справки и подаване на документи  - гр. Враца,   бул. ”Втори юни ” № 179, Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ при Медицински университет – София

Всичките със срок  от един /1/ месец от публикуването в сайта на МУ-София


РАЗРЕШЕН НА АС ОТ 29.01.2024 Г.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА СОФИЯ, ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „АСИСТЕНТ“ – 2 МЕСТА И НЕАКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ ХОНОРУВАН ПРЕПОДАВАТЕЛ – 2 МЕСТА В ОБЛАСТ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 7. „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ“, ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.2. „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРЕПОДАВАНЕТО В КАТЕДРА „ДЕНТАЛНА, ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ“.

ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ВЛАДЕЯТ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА АС ОТ 18.06.2013 Г.

СТЕПЕНТА НА ВЛАДЕЕНЕ СЕ УСТАНОВЯВА С ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ЦЕНТЪРА ЗА ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ОТ ОТОРИЗИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ.

КОНКУРСЪТ Е СЪС СРОК ЕДИН МЕСЕЦ ОТ ОБЯВЛЕНИЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА МУ – СОФИЯ.

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ – В ДЕКАНАТА НА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, УЛ. „СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ” 1, СТАЯ 202 ОТ 9 ДО 12 Ч. И ОТ 13 ДО 14 Ч., ТЕЛ. 02/952 22 10

 


Разрешени на АС от 26.09.2023 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Педиатрия” за нуждите на Катедрата по педиатрия – един за Клиника за лечение на деца с генетични заболявания и един за Отделение за интензивно лечение на деца към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, тел. 02/81 54 297.


Разрешени на АС от 06.12.2023 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, по професионално направление 4.1. „Физически науки” и научна специалност „Биофизика” за нуждите на Катедрата по медицинска физика и биофизика – Сектор Биофизика, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, Медико-биологичен комплекс, ет. 4, стая 421, тел. 02/ 9172 789.

 
Разрешен на АС от 29.01.2024 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Гастроентерология” за нуждите на Катедрата по гастроентерология на база Клиника по гастроентерология към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 1 месец от публикуванетона обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, тел. 02/9432 263 – канцелария.

 
Разрешен на АС от 29.01.2024 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)” за нуждите на  Катедрата по фармакология и токсикология, със срок  1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, ет. 3, стая 318, тел. 02/ 952 05 39.


Разрешен на АС от 29.01.2024 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 4. „Природни науки”, по професионално направление 4.3. „Биологически науки” и научна специалност „Биохимия” за нуждите на Катедрата по медицинска химия и биохимия – Сектор „Биохимия“, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, ет. 3, стая 344, Катедра по медицинска химия и биохимия – Сектор „Биохимия“, тел. 02/91 72 656

РАЗРЕШЕН НА АС ОТ 29.01.2024 Г.
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА СОФИЯ, ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „АСИСТЕНТ“ – 2 МЕСТА И НЕАКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ ХОНОРУВАН ПРЕПОДАВАТЕЛ – 2 МЕСТА В ОБЛАСТ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 7. „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ“, ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.2. „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРЕПОДАВАНЕТО В КАТЕДРА „ДЕНТАЛНА, ОРАЛНА И ЛИЦЕВО- ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ“. ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ВЛАДЕЯТ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА АС ОТ 18.06.2013 Г. СТЕПЕНТА НА ВЛАДЕЕНЕ СЕ УСТАНОВЯВА С ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ЦЕНТЪРА ЗА ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ОТ ОТОРИЗИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ. КОНКУРСЪТ Е СЪС СРОК ЕДИН МЕСЕЦ ОТ ОБЯВЛЕНИЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА МУ – СОФИЯ.

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ – В ДЕКАНАТА НА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, УЛ. „СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ” 1, СТАЯ 202 ОТ 9 ДО 12 Ч. И ОТ 13 ДО 14 Ч., ТЕЛ. 02/952 22 10