52. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, обявява следните конкурси:

  • едно място за професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)“ за нуждите на Катедрата по трудова медицина на Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“;
  • едно място за главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и специалност „Кинезитерапия“ за нуждите на Катедрата по кинезитерапия на Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“,

Всичките със срок два 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ за нуждите на Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, при МУ – София. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор „Наука“.


Обявен в ДВ бр. 15/20.02.2024 г. Разрешен на Академичен съвет (протокол № 40/29.01.2024 г.)

Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София обявява следния конкурс:

ПРОФЕСОР – 1 място, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, за нуждите на преподаването по аналитична химия в катедра „Химия“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
В двумесечен срок от обнародването на обявата, кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичен факултет, ул. „Дунав” №2, 1000 София, стая №125. За справки – тел. 02 987 98 74, https://mu-sofia.bg/.