Конкурси

Разрешен на АС от 28.11.2022 г.. Публикуван в ДВ бр. 9/27.01.2023 г.

93. – Медицинският университет – София, Факултет по дентална медицина, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент – двама, в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина, научна специалност „Детска дентална медицина“, за нуждите на катедра „Детска дентална медицина“,със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи и справки – в деканата на Факултета по дентална медицина, София, ул. Св. Георги Софийски No 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952 22 10.

429

Публикувана ДВ бр. 61/02.08.2022 г.

Разрешени на АС от 19.05.2022 г.

1. – Медицинският университет – София, Факултет по дентална медицина, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност главен асистент в област на висшето образование 7.Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина: по научната специалност „Ортодонтия“ – за нуждите на катедра „Ортодонтия“ – един; по научната специалност „Детска дентална медицина“, за нуждите на катедра „Детска дентална медицина“ – трима, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – в деканата на Факултета по дентална медицина, София, ул. Св. Георги Софийски No 1, стая No 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952 22 10.

4653

Разрешен на АС от 16.12.2021 г.

Обявен в ДВ бр. 12/11.02.2022 г.

Медицинският университет – Факултет по дентална медицина, София,

обявява конкурс в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина за заемане на академичната длъжност:

  • професор – един, по научната специалност „Протетична дентална медицина“ за нуждите на катедра „Протетична дентална медицина“.

Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.