Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Образна диагностика и инетервенционална рентгенология
Катедра: Катедра по образна диагностика на Медицински факултет при МУ-София
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Ендоваскуларно лечение на аневризми с широки шийки
Научно жури:
Председател:
1. Професор д-р Дора Константинова Златарева, дмн – Катедра по образна диагностика, МФ при МУ - София
Членове:
2. Акад. Иван Господинов Миланов, дмн – Катедра по неврология на Медицински факултет при МУ-София, вътрешен член за МУ-София; 
3. Доц. Васил Христов Каракостов, дм – Катедра по неврохирургия на Медицински факултет при МУ-София-вътрешен член за МУ-София;
4. Проф. Борислав Димитров Китов, дм – МУ-Пловдив външен член за МУ-София;
5. Проф. д-р Николета Иванова Трайкова – Джамбазова, дм МУ-Пловдив – външен член за МУ-София;
6. Проф. д-р Начко Илиев Тоцев, дм – МУ - Плевен; външен член за МФ-МУ-София;
7. Проф. Боян Добрев Балев, дм – МУ-Варна,  външен член за МУ-София
Резервни членове:
6. Доц. д-р Виолета Василева Грудева, дм – Катедра по образна диагностика на медицински факултет при МУ-София – вътрешен член за МУ-София;
7. Проф.. д-р Силвия Богданова Цветкова – Тричкова, дм – МУ-Пловдив – външен член за Му-София;
Рецензенти:
1. Акад. Иван Миланов, дмн
2. Проф. д-р Дора Златарева, дм
3. Проф. д-р Николета Трайкова, дм
Дата на защита:
06.06.2023г.