Факултет по дентална медицина

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Докторска програма: Протетична дентална медицина
Катедра: Катедра „Протетична дентална медицина“
Факултет: Факултет по дентална медицина
Тема на дисертационния труд: „Контрол на кръстосаната инфекция и рисковите фактори в протетичната дентална медицина“
Научен ръководител:  
1. доц. д-р Тодор Цонков Узунов, доктор
Научен консултант:
1. проф. д-р Бойко Костов Бонев, доктор
Научно жури:
Председател:
1.  Проф. д-р Мариана Йорданова Димова-Габровска, дмн – Катедра „Протетична дентална медицина“ на Факултет по дентална медицина при МУ – София.
Членове:
2. Доц. д-р Петър Георгиев Божинов, доктор – вътрешен член за МУ – София, катедра „Обществено дентално здраве“ на Факултет по дентална медицина при МУ – София.
3. Проф. д-р Явор Стефанов Калъчев, доктор – външен член за МУ – София, катедра „Протетична дентална медицина“ на Факултет по дентална медицина при МУ – Пловдив.
4. Проф. д-р Георги Рангелов Тодоров, доктор – външен член за МУ – София – Катедра „Протетична дентална медицина“ на Факултет по дентална медицина при МУ – Пловдив.
5. Доц. д-р Илиан Вангелов Христов – външен член за МУ – София, катедра „Протетична дентална медицина“ на Факултет по дентална медицина при МУ – Пловдив.
Резервни членове:
6. Доц. д-р Димитър Никифоров Киров, доктор – вътрешен резервен член за МУ – София – катедра „Протетична дентална медицина“, на Факултет по дентална медицина при МУ – София
7. Доц. д-р Стефан Чавдаров Златев, доктор – външен резервен член за МУ – София –Катедра „Протетична дентална медицина“ на Факултет по дентална медицина при МУ – Пловдив.
Рецензенти:
1. Проф. д-р Мариана Йорданова Димова-Габровска, дмн
2. Проф. д-р Явор Стефанов Калъчев, доктор
Дата на защита:
18.12.2023 г. от 13.30 ч. в Пета аудитория на ФДМ, МУ-София.
 
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Докторска програма: Протетична дентална медицина
Катедра: Катедра „Протетична дентална медицина“
Факултет: Факултет по дентална медицина
Тема на дисертационния труд: Армиране на материали за предварителни конструкции – лабораторно и клинично изследване
Научен ръководител:  
1. Проф. д-р Мариана Йорданова Димова-Габровска, дмн
Научен консултант:
1. Доц. д-р Тодор Цонков Узунов, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Божидар Иванов Йорданов, доктор – вътрешен член за МУ – София, Катедра „Протетична дентална медицина“ на Факултет по дентална медицина при МУ – София
Членове:
2. Доц. д-р Николай Асенов Апостолов, доктор – вътрешен член за МУ – София, Катедра „Протетична дентална медицина“ на Факултет по дентална медицина при МУ – София.
3. Проф. д-р Ангелина Печева Влахова, доктор – външен член за МУ – София, катедра „Протетична дентална медицина“ на Факултет по дентална медицина при МУ – Пловдив.
4. Доц. д-р Стефан Чавдаров Златев, доктор – външен член за МУ – София – Катедра „Протетична дентална медицина“ на Факултет по дентална медицина при МУ – Пловдив.
5. Доц. д-р Илиан Вангелов Христов – външен член за МУ – София, катедра „Протетична дентална медицина“ на Факултет по дентална медицина при МУ – Пловдив.
Резервни членове:
6. Проф. д-р Бойко Костов Бонев, доктор – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра „Обществено дентално здраве“ на Факултет по дентална медицина при МУ–София
7. Проф. д-р Стефан Иванов Сиромашки, доктор – външен резервен член за МУ – София, Катедра „Протетична дентална медицина“ на Факултет по дентална медицина при МУ–Пловдив
Рецензенти:
1. Проф. д-р Божидар Иванов Йорданов, доктор
2. Проф. д-р Ангелина Печева Влахова, доктор
Дата на защита:
11.12.2023 г. от 13.30 ч. в Пета аудитория на ФДМ, МУ-София.