Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Докторска програма: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра „Здравни грижи“
Факултет: Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Тема на дисертационния труд: Мениджмънт на детската церебрална парализа – значимост и проблеми. Здравни грижи при деца с ДЦП.
Научни ръководители:  
1. Проф. Иванка Костова Стамболова, дм
2..Доц. Антоанета Зографова Терзиева, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. Силвия Младенова Младенова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Медицинска педагогика“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
Членове:
2. Доц. Надка Николова Василева, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Медицинска педагогика“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
3. Проф. Елена Грозева Желева, дп – външен член за МУ-София, Филиал Сливен при МУ-Варна
4. Проф. Биянка Любчова Торньова, дп – външен член за МУ-София, Факултет по обществено здраве при Медицински университет-Пловдив
5. Проф. Людмила Найденова Чакърова, дп – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
Резервни членове:
6. Проф. Галина Стамова Чанева, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра „Здравни грижи“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
7. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – външен резервен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
Рецензенти:
1. Проф. Силвия Младенова Младенова, дм 
2. Проф. Елена Грозева Желева, дп 
Дата на защита:
18.10.2023 г. от 13.00 ч. във Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“