Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Докторска програма: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра:

Катедра „Социална медицина“

Факултет: Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Тема на дисертационния труд: Социално-медицински аспекти на стомашния карцином
Научен ръководител:  
1. Проф. д-р Лидия Младенова Георгиева, дм
Научен консултант:
1. Проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова, дмн
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Анжелика Спасова Велкова-Монова, дмн – вътрешен член за МУ – София, Ръководител катедра „Социална медицина“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ – София
Членове:
2. Проф. Галина Стамова Чанева, дм – вътрешен член за МУ – София, Ръководител катедра „Здравни грижи“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ – София
3. Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, дм – външен член за МУ – София, Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора
4. Проф. д-р Сашка Руменова Попова, дм – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ – София
5. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ – София
Резервни членове:
6. Доц. Александрина Цекомирова Воденичарова, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Декан на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ – София,
7. Доц. д-р Мариела Стефанова Камбурова, дмн – външен резервен член за МУ – София, Заместник декан на ФОЗ при МУ-Плевен,
Рецензенти:
1. Проф. Галина Стамова Чанева, дм 
2. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм
Дата на защита:
17.11.2023 г. от 12.00 ч. във Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“