Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Докторска програма: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра „Здравна политика и мениджмънт“
Факултет: Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Тема на дисертационния труд: Качество на здравните услуги в първичната извънболнична помощ
Научен ръководител:  
1. Проф. д-р Ралица Златанова Златанова-Великова, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Тихомира Златанова Златанова, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Икономика на здравеопазването“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
Членове:
2. Доц. Борянка Веселинова Борисова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра „Здравна политика и мениджмънт“ на ФОЗ при МУ-София „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
3. Проф. д-р Сашка Руменова Попова, дм – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на ФОЗ при МУ – София „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
4. Проф. Людмила Найденова Чакърова, дп – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на ФОЗ при МУ – София „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
5. Проф. Диана Кръстева Иванова, дм – външен член за МУ – София, Медицински факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Резервни членове:
6. Проф. Добриана Александрова Сиджимова, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра „Здравна политика и мениджмънт“ на ФОЗ при МУ-София „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
7. Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на ФОЗ при МУ – София „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Рецензенти:
1. Проф. д-р Тихомира Златанова Златанова, дмн
2. Проф. д-р Сашка Руменова Попова, дм
Дата на защита:
01.12.2023 г. от 14.00 ч. във Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“