Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Докторска програма: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра „Биоетика"
Факултет: Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Тема на дисертационния труд: Алтернативно решаване на спорове по модела на медиацията – възможности за приложение в здравеопазването
Научни ръководители:  
1. Доц. д-р Радка Николаева Горанова-Спасова, дм
2. Доц. Нели Пламенова Градинарова, дм
Научно жури:
Председател:
1. Доц. д-р Наталия Михайлова Щерева-Николова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра „Биоетика“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ – София
Членове:
2. Проф. Магдалена Банчева Александрова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра „Биоетика“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ – София
3. Проф. Людмила Найденова Чакърова, дп – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ – София
4. Проф. д-р Владимир Христов Гончев, дм – външен член за МУ – София, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас 
5. Проф. д-р Сашка Руменова Попова, дм – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ – София
Резервни членове:
6. Доц. Александрина Цекомирова Воденичарова, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра „Здравна политика и мениджмънт“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ – София
7. Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм – външен резервен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ – София
Рецензенти:
1. Проф. Магдалена Банчева Александрова, дм
2. Проф. д-р Сашка Руменова Попова, дм
Дата на защита:
05.12.2023 г. от 14.00 ч. във Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“