Медицински факултет

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Психиатрия
Катедра: Катедра по психиатрия и медицинска психология, с база за обучение Клиника по психиатрия – УМБАЛ „Александровска“ – ЕАД
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Предиктори на терапевтичния отговор при шизофрения
Научен ръководител:
1. Проф. д-р Георги Нейчев Ончев, дм
Научно жури:
Председател:
1. Доц. д-р Весела Стоянова Стоянова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по психиатрия и медицинска психология на Медицински факултет при МУ-София
Членове:
2. Доц. д-р Димитър Славчев Терзиев, дм – вътрешен член за МУ-София, напуснал преподавател по-малко от пет години от академичния състав на Катедра по психиатрия и медицинска психология на Медицински факултет при МУ-София
3. Доц. д-р Коралия Стефанова Тодорова-Ненова, дм – външен член за МУ-София, Катедра по психиатрия и медицинска психология на Факултет по медицина при МУ – Варна 
4. Проф. д-р Христо Василев Кожухаров, дм – външен член за МУ-София, Катедра по психиатрия и медицинска психология на Медицински факултет при МУ – Варна 
5. Проф. д-р Петър Маринов Маринов, дмн – външен член за МУ-София, Катедра по неврология, психиатрия и МБС на Медицински факултет при Тракийски университет-Стара Загора
Резервни членове:
1. Доц. Хариета Емануилова Манолова, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по психиатрия и медицинска психология на Медицински факултет при МУ-София
2.Проф. д-р Петър Милчев Петров, дмн – външен резервен член за МУ-София, Катедра по психиатрия и медицинска психология на Факултет по медицина при МУ–Варна
Рецензенти:
1. Доц. д-р Весела Стоянова Стоянова, дм
2. Проф. д-р Христо Василев Кожухаров, дм
Дата на защита:
11.12.2023 г., 14,00 часа в Аудиторията на Клиниката по нервни болести, УМБАЛ „Александровска“.

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Инфекциозни болести
Катедра: Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, с база за обучение СБАЛ по инфекциозни и паразитни болести „Проф. Иван Киров“
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Клинико-диагностични проучвания върху вирусни гастроентерити при деца от 0 до 10 години
Научен ръководител:
1. Доц. д-р Нина Стоянова Янчева-Петрова, дм
Научно жури:
Председател:
1. Доц. д-р Валери Рангелов Велев, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина на Медицински факултет при МУ-София
Членове:
2. Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по епидемиология и хигиена на Медицински факултет при МУ-София
3. Проф. д-р Марияна Стойчева Въртигова, дмн – външен член за МУ-София, Медицински университет – Пловдив
4. Проф. д-р Лилия Маркова Пекова–Върбанова, дм – външен член за МУ-София, Тракийски университет – Стара Загора
5. Доц. д-р Олиана Борисова Бойкинова, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет – Пловдив
Резервни членове:
1. Проф. д-р Гергана Петрова Стоянова, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по педиатрия на Медицински факултет при МУ-София
2. Проф. д-р Андрей Рангелов Галев, дмн – външен резервен член за МУ-София, Военномедицинска академия-София
Рецензенти:
1. Проф.д-р Виктория Цветанова Дойчева,дм
2. Проф.д-р Марияна Стойчева Въртигова, дмн
Дата на защита:
23.11.2023 г. от 14.00 ч. в зала 1 на Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина.
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика  
Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Молекулярна биология
Катедра: Катедра по медицинска химия и биохимия
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Инфекциозна диагностика върху менструална тъкан при репродуктивни проблеми
Научни ръководители:
1. Акад.проф.д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн
2. Проф. Албена Първанова Тодорова-Георгиева, дбн
Научно жури:
Председател:
1. Доц. Мария Димитрова Драгнева, дб – вътрешен член за МУ-София, Катедра по медицинска химия и биохимия на Медицински факултет при МУ-София
Членове:
2.Доц. д-р Атанаска Петрова Еленкова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по ендокринология на Медицински факултет при МУ-София
3. Проф. д-р Елена Борисова Джамбазова, дм – външен член за МУ-София, Катедра „Химия и биохимия, физиология и патофизиология“ на МФ при СУ „Св. Климент Охридски“
4. Проф. Албена Георгиева Йорданова, дб – външен член за МУ-София, Катедра „Химия и биохимия, физиология и патофизиология“ на МФ при СУ „Св. Климент Охридски“
5. Доц. Милена Сергеева Мурджева-Андонова, дм – външен член за МУ-София, Секция „Молекулярна имунология“, Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“, Българска академия на науките
Резервни членове:
1. Проф. Алексей Славков Савов, дб – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по акушерство и гинекология на Медицински факултет при МУ-София.
2. Доц. д-р Даниела Маринова Пехливанова, дм – външен резервен член за МУ-София, Институт по невробиология на Българска академия на науките
Рецензенти:
1. Доц. д-р Атанаска Петрова Еленкова, дм
2. Проф. Албена Георгиева Йорданова, дб
Дата на защита:
30.11.2023 г.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Неврохирургия
Катедра: Катедра по неврохирургия, с база за обучение Клиника по неврохирургия – УМБАЛ „Св. Иван Рилски“-ЕАД
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Сравнителен анализ на оперативно и ендоваскуларно лечение на аневризми на средна мозъчна артерия
Научен ръководител:
1. Доц. д-р Асен Венциславов Бусарски, дм
Научно жури:
Председател:
1. Доц. д-р Асен Ангелов Хаджиянев, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по неврохирургия на Медицински факултет при МУ-София
Членове:
2. Доц. д-р Красимир Цветков Минкин, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по неврохирургия на Медицински факултет при МУ-София
3. Проф. д-р Кирил Василев Романски, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Катедра по неврохирургия на Медицински факултет при МУ-София
4. Доц. д-р Николай Валентинов Велинов, дм – външен член за МУ-София, УМБАЛ по спешна медицина „Н.И.Пирогов“
5. Доц. д-р Владимир Стефанов Наков, дм – външен член за МУ-София, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда
Резервни членове:
1. Доц. д-р Дилян Валентинов Фердинандов, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по неврохирургия на Медицински факултет при МУ-София
2. Проф. д-р Тихомир Николов Ефтимов, дм – външен резервен член за МУ-София, Военномедицинска академия-София
Рецензенти:
1. Доц. д-р Асен Ангелов Хаджиянев, дм
2. Доц. д-р Николай Валентинов Велинов, дм
Дата на защита:
27.11.2023 г.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Нефрология
Катедра: Катедра по вътрешни болести, с база за УМБАЛ „Александровска“-ЕАД
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Клинико-лабораторни и прогностични маркери за бъбречна увреда при пациенти с Ковид-19
Научни ръководители:
1. Доц. Мила Любомирова, д.м.
2. Проф. Лионел Ростен, д.м.
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Борис Илиев Богов, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ-София
Членове:
2. Проф. д-р Боряна Петрова Делийска, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра по нефрология на Медицински факултет при МУ-София
3. Доц. д-р Велислава Димитрова Димитрова, дм – външен член за МУ-София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
4. Доц. д-р Едуард Емил Тилкиян, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет – Пловдив 
5. Проф. д-р Емил Павлов Кумчев, дмн – външен член за МУ-София, Медицински университет – Пловдив 
Резервни членове:
1. Доц. д-р Рая Иванова Стефанова, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ-София
2. Проф. д-р Райна Теодосиева Робева, дмн – външен резервен член за МУ-София, Военномедицинска академия-София
Рецензенти:
1.Проф. д-р Борис Илиев Богов, дм 
2. Доц. д-р Едуард Емил Тилкиян, дм
Дата на защита:
17.11.2023 г. от 13.00 ч.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Гастроентерология
Катедра: Катедра по вътрешни болести, с база за обучение Клиника по гастроентерология – УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Хронични вирусни хепатити при пациенти с краен стадий на хронична бъбречна недостатъчност и бъбречна трансплантация
Научни ръководители:
1. Проф. д-р Красимир Антонов Антонов, дмн
2. Проф. д-р Емил Паскалев Димитров, дмн
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Росен Кирилов Николов, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ-София
Членове:
2. Проф. д-р Деян Тонев Желев, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ-София
3. Проф. д-р Захарий Александров Кръстев, дмн – вътрешен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ-София
4. Проф. д-р Крум Сотиров Кацаров, дмн – външен член за МУ-София, Военномедицинска академия – София 
5. Доц. д-р Владимир Николов Андонов, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет – Пловдив 
Резервни членове:
1. Проф. д-р Зоя Ангелова Спасова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ-София
2. Проф. д-р Стоян Стефанов Ханджиев, дм – външен член за МУ-София, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ
Рецензенти:
1. Проф. д-р Деян Тонев Желев, дмн 
2. Проф. д-р Крум Сотиров Кацаров, дмн
Дата на защита:
11.01.2023 г. от 12,00 ч. в залата на УМБАЛ „Св. Иван Рилски”.