Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Гастроентерология
Катедра: Катедра по вътрешни болести, с база за обучение Клиника по гастроентерология – УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Хронични вирусни хепатити при пациенти с краен стадий на хронична бъбречна недостатъчност и бъбречна трансплантация
Научни ръководители:
1. Проф. д-р Красимир Антонов Антонов, дмн
2. Проф. д-р Емил Паскалев Димитров, дмн
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Росен Кирилов Николов, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ-София
Членове:
2. Проф. д-р Деян Тонев Желев, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ-София
3. Проф. д-р Захарий Александров Кръстев, дмн – вътрешен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ-София
4. Проф. д-р Крум Сотиров Кацаров, дмн – външен член за МУ-София, Военномедицинска академия – София 
5. Доц. д-р Владимир Николов Андонов, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет – Пловдив 
Резервни членове:
1. Проф. д-р Зоя Ангелова Спасова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ-София
2. Проф. д-р Стоян Стефанов Ханджиев, дм – външен член за МУ-София, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ
Рецензенти:
1. Проф. д-р Деян Тонев Желев, дмн 
2. Проф. д-р Крум Сотиров Кацаров, дмн
Дата на защита:
11.01.2023 г. от 12,00 ч. в залата на УМБАЛ „Св. Иван Рилски”.