Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Белодробни болести
Катедра: Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, с база за обучение УМБАЛ „Александровска“-ЕАД
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Сравнителен анализ и клинично приложение на методи за диагностика на белодробната емболия
Научeн ръководител:
1. Проф.д-р Венцислава Пенчева Пенчева–Генова, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Огнян Борисов Георгиев, дм – вътрешен член за МУ–София, пенсиониран преподавател по-малко от пет години от академичния състав на Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на Медицински факултет при МУ – София
Членове:
2. Проф. д-р Николай Маргаритов Рунев, дм – вътрешен член за МУ–София, Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на Медицински факултет при МУ – София
3. Доц. д-р Димо Митев Димов, дм – външен член за МУ–София, Тракийски университет – Стара Загора
4. Доц. д-р Павлина Цветкова Николова–Глоговска, дм – външен член за МУ–София, Медицински университет – Плевен 
5. Доц. д-р Динко Генчев Вълев, дм – външен член за МУ–София, Медицински университет – Варна 
Резервни членове:
1. Проф. д-р Росен Емилов Петков, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по белодробни болести на Медицински факултет при Медицински университет–София 
2. Проф. д-р Иван Томов Груев, дм – външен резервен член за МУ-София, Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис III”
Рецензенти:
1. Проф. д-р Николай Маргаритов Рунев, дм 
2. Доц. д-р Димо Митев Димов, дм,
Дата на защита:
12 октомври 2023 г. – 12.00 часа в заседателната зала на КПВБ (3 ет.).