Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Нефрология
Катедра: Катедра по вътрешни болести, с база за УМБАЛ „Александровска“-ЕАД
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Клинико-лабораторни и прогностични маркери за бъбречна увреда при пациенти с Ковид-19
Научни ръководители:
1. Доц. Мила Любомирова, д.м.
2. Проф. Лионел Ростен, д.м.
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Борис Илиев Богов, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ-София
Членове:
2. Проф. д-р Боряна Петрова Делийска, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра по нефрология на Медицински факултет при МУ-София
3. Доц. д-р Велислава Димитрова Димитрова, дм – външен член за МУ-София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
4. Доц. д-р Едуард Емил Тилкиян, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет – Пловдив 
5. Проф. д-р Емил Павлов Кумчев, дмн – външен член за МУ-София, Медицински университет – Пловдив 
Резервни членове:
1. Доц. д-р Рая Иванова Стефанова, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ-София
2. Проф. д-р Райна Теодосиева Робева, дмн – външен резервен член за МУ-София, Военномедицинска академия-София
Рецензенти:
1.Проф. д-р Борис Илиев Богов, дм 
2. Доц. д-р Едуард Емил Тилкиян, дм
Дата на защита:
17.11.2023 г. от 13.00 ч.