Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Неврохирургия
Катедра: Катедра по неврохирургия, с база за обучение Клиника по неврохирургия – УМБАЛ „Св. Иван Рилски“-ЕАД
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Сравнителен анализ на оперативно и ендоваскуларно лечение на аневризми на средна мозъчна артерия
Научен ръководител:
1. Доц. д-р Асен Венциславов Бусарски, дм
Научно жури:
Председател:
1. Доц. д-р Асен Ангелов Хаджиянев, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по неврохирургия на Медицински факултет при МУ-София
Членове:
2. Доц. д-р Красимир Цветков Минкин, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по неврохирургия на Медицински факултет при МУ-София
3. Проф. д-р Кирил Василев Романски, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Катедра по неврохирургия на Медицински факултет при МУ-София
4. Доц. д-р Николай Валентинов Велинов, дм – външен член за МУ-София, УМБАЛ по спешна медицина „Н.И.Пирогов“
5. Доц. д-р Владимир Стефанов Наков, дм – външен член за МУ-София, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда
Резервни членове:
1. Доц. д-р Дилян Валентинов Фердинандов, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по неврохирургия на Медицински факултет при МУ-София
2. Проф. д-р Тихомир Николов Ефтимов, дм – външен резервен член за МУ-София, Военномедицинска академия-София
Рецензенти:
1. Доц. д-р Асен Ангелов Хаджиянев, дм
2. Доц. д-р Николай Валентинов Велинов, дм
Дата на защита:
27.11.2023 г.