Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика  
Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Молекулярна биология
Катедра: Катедра по медицинска химия и биохимия
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Инфекциозна диагностика върху менструална тъкан при репродуктивни проблеми
Научни ръководители:
1. Акад.проф.д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн
2. Проф. Албена Първанова Тодорова-Георгиева, дбн
Научно жури:
Председател:
1. Доц. Мария Димитрова Драгнева, дб – вътрешен член за МУ-София, Катедра по медицинска химия и биохимия на Медицински факултет при МУ-София
Членове:
2.Доц. д-р Атанаска Петрова Еленкова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по ендокринология на Медицински факултет при МУ-София
3. Проф. д-р Елена Борисова Джамбазова, дм – външен член за МУ-София, Катедра „Химия и биохимия, физиология и патофизиология“ на МФ при СУ „Св. Климент Охридски“
4. Проф. Албена Георгиева Йорданова, дб – външен член за МУ-София, Катедра „Химия и биохимия, физиология и патофизиология“ на МФ при СУ „Св. Климент Охридски“
5. Доц. Милена Сергеева Мурджева-Андонова, дм – външен член за МУ-София, Секция „Молекулярна имунология“, Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“, Българска академия на науките
Резервни членове:
1. Проф. Алексей Славков Савов, дб – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по акушерство и гинекология на Медицински факултет при МУ-София.
2. Доц. д-р Даниела Маринова Пехливанова, дм – външен резервен член за МУ-София, Институт по невробиология на Българска академия на науките
Рецензенти:
1. Доц. д-р Атанаска Петрова Еленкова, дм
2. Проф. Албена Георгиева Йорданова, дб
Дата на защита:
30.11.2023 г.