Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Инфекциозни болести
Катедра: Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, с база за обучение СБАЛ по инфекциозни и паразитни болести „Проф. Иван Киров“
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Клинико-диагностични проучвания върху вирусни гастроентерити при деца от 0 до 10 години
Научен ръководител:
1. Доц. д-р Нина Стоянова Янчева-Петрова, дм
Научно жури:
Председател:
1. Доц. д-р Валери Рангелов Велев, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина на Медицински факултет при МУ-София
Членове:
2. Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по епидемиология и хигиена на Медицински факултет при МУ-София
3. Проф. д-р Марияна Стойчева Въртигова, дмн – външен член за МУ-София, Медицински университет – Пловдив
4. Проф. д-р Лилия Маркова Пекова–Върбанова, дм – външен член за МУ-София, Тракийски университет – Стара Загора
5. Доц. д-р Олиана Борисова Бойкинова, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет – Пловдив
Резервни членове:
1. Проф. д-р Гергана Петрова Стоянова, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по педиатрия на Медицински факултет при МУ-София
2. Проф. д-р Андрей Рангелов Галев, дмн – външен резервен член за МУ-София, Военномедицинска академия-София
Рецензенти:
1. Проф.д-р Виктория Цветанова Дойчева,дм
2. Проф.д-р Марияна Стойчева Въртигова, дмн
Дата на защита:
23.11.2023 г. от 14.00 ч. в зала 1 на Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина.