Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Психиатрия
Катедра: Катедра по психиатрия и медицинска психология, с база за обучение Клиника по психиатрия – УМБАЛ „Александровска“ – ЕАД
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Предиктори на терапевтичния отговор при шизофрения
Научен ръководител:
1. Проф. д-р Георги Нейчев Ончев, дм
Научно жури:
Председател:
1. Доц. д-р Весела Стоянова Стоянова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по психиатрия и медицинска психология на Медицински факултет при МУ-София
Членове:
2. Доц. д-р Димитър Славчев Терзиев, дм – вътрешен член за МУ-София, напуснал преподавател по-малко от пет години от академичния състав на Катедра по психиатрия и медицинска психология на Медицински факултет при МУ-София
3. Доц. д-р Коралия Стефанова Тодорова-Ненова, дм – външен член за МУ-София, Катедра по психиатрия и медицинска психология на Факултет по медицина при МУ – Варна 
4. Проф. д-р Христо Василев Кожухаров, дм – външен член за МУ-София, Катедра по психиатрия и медицинска психология на Медицински факултет при МУ – Варна 
5. Проф. д-р Петър Маринов Маринов, дмн – външен член за МУ-София, Катедра по неврология, психиатрия и МБС на Медицински факултет при Тракийски университет-Стара Загора
Резервни членове:
1. Доц. Хариета Емануилова Манолова, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по психиатрия и медицинска психология на Медицински факултет при МУ-София
2.Проф. д-р Петър Милчев Петров, дмн – външен резервен член за МУ-София, Катедра по психиатрия и медицинска психология на Факултет по медицина при МУ–Варна
Рецензенти:
1. Доц. д-р Весела Стоянова Стоянова, дм
2. Проф. д-р Христо Василев Кожухаров, дм
Дата на защита:
11.12.2023 г., 14,00 часа в Аудиторията на Клиниката по нервни болести, УМБАЛ „Александровска“.