Фармацевтичен факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.3. Фармация
Научна специалност: Фармакогнозия и фитохимия
Катедра: Катедра „Фармакогнозия“
Факултет: Фармацевтичен факултет
Кандидат: Гл. ас. Александър Михайлов Шкондров
Научно жури:
Председател:
1. проф. Илиана Илиева Йонкова, дфн – вътрешен член за МУ-София, катедра „Фармакогнозия“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
Членове:
2. проф. Илина Николаева Кръстева, дфн - вътрешен член за МУ-София, катедра „Фармакогнозия“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
3. доц. Параскев Тодоров Недялков, дф – вътрешен член за МУ-София, катедра „Фармакогнозия“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
4. доц. Нико Йосиф Бенбасат, дф – вътрешен член за МУ-София, катедра „Фармакогнозия“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
5. чл.-кор. проф. Вася Стефанова Банкова, дхн – външен член за МУ-София, Институт по органична химия с център по фитохимия - БАН;
6. проф. Милена Петкова Попова, дх – външен член за МУ-София, Институт по органична химия с център по фитохимия - БАН;
7. проф. Ренета Александрова Тошкова, дмн – външен член за МУ-София, Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей - БАН.
Резервни членове:
8. проф. Магдалена Спасова Кондева-Бурдина, дф – вътрешен резервен член за МУ-София, катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
9. доц. Калина Иванова Алипиева, дх – външен резервен член за МУ-София, Институт по органична химия с център по фитохимия - БАН.
Рецензенти:
1. проф. Илиана Илиева Йонкова, дфн
2. проф. Милена Петкова Попова, дх 
Дата на защита:
06 юни 2024 г., 13:30 часа, Фармацевтичен факултет.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.3. Фармация
Научна специалност: Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)
Катедра: Катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“
Факултет: Фармацевтичен факултет
Кандидат: Гл. ас. Росица Асенова Михайлова
Научно жури:
Председател:
1. проф. Спиро Михайлов Константинов, дм, дфн – вътрешен член за МУ-София, катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
Членове:
2. проф. Георги Цветанов Момеков, дфн – вътрешен член за МУ-София, катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София
3. проф. Здравко Асенов Каменов, дмн – вътрешен член за МУ-София, катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ-София;
4. проф. Радка Младенова Аргирова, дмн – външен член за МУ-София, „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда" ЕАД;
5. проф. Борислав Георгиев Георгиев, дм – външен член за МУ-София, МБАЛ "Национална кардиологична болница";
6. проф. Елина Георгиева Балтаджиева-Трендафилова, дм – външен член за МУ-София, МБАЛ "Национална кардиологична болница";
7. проф. Галина Петрова Куртева, дм – външен член за МУ-София, пенсионер.
Резервни членове:
8. проф. Ирина Николова Николова, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
9. доц. Анри Анжел Аструг, дф – външен резервен член за МУ-София, пенсионер.
Рецензенти:
1.проф. Спиро Михайлов Константинов, дм, дфн
2. проф. Радка Младенова Аргирова, дмн 
Дата на защита:
11 юни 2024 г., 11:30 часа, Фармацевтичен факултет.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.3. Фармация
Научна специалност: Токсикология
Катедра: „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“
Факултет: Фармацевтичен факултет
Кандидат: Гл. ас. Йордан Иванов Йорданов
Научно жури:
Председател:
1. проф. Магдалена Спасова Кондева-Бурдина, дф – вътрешен член за МУ-София, катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
Членове:
2. проф. Румяна Любомирова Симеонова, дф - вътрешен член за МУ-София, катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
3. проф. Красимира Павлова Йончева, дфн – вътрешен член за МУ-София, катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
4. доц. Елисавета Георгиева Апостолова, дм – външен член за МУ-София, Фармацевтичен факултет при МУ-Пловдив;
5. чл.-кор. проф. Илза Константинова Пъжева, дбн – външен член за МУ-София, пенсионер;
6. проф. Мариета Петрова Георгиева, дм – външен член за МУ-София, катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия", Факултет по фармация при МУ-Варна;
7. проф. Красимир Борисов Гигов, м – външен член за МУ-София, катедра „Хигиена, медицина на бедствените ситуации и епидемиология“, Факултет по обществено здравеопазване при МУ-Варна.
Резервни членове:
8. проф. Георги Цветанов Момеков, дфн – вътрешен резервен член за МУ-София, катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
9. доц. Анри Анжел Аструг, дф – външен резервен член за МУ-София, пенсионер.
Рецензенти:
1. проф. Магдалена Спасова Кондева-Бурдина, дф
2. проф. Красимир Борисов Гигов, дм
Дата на защита:
04 юни 2024 г., 11:30 часа, Фармацевтичен факултет.