Факултет по обществено здраве

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра „Икономика на здравеопазването ”
Факултет: Факултет по Обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн»
Кандидати: Гл.ас. Емилия Красимирова Насева, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. Николай Ангелов Попов, дм – Ръководител катедра „Икономика на здравеопазването“ на ФОЗ, вътрешен член за МУ-София
Членове:
2. Проф. Александрина Цекомирова Воденичарова , дм – Декан на ФОЗ “проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн” , вътрешен член за МУ-София
3. Проф. д-р Тихомира Златанова Златанова, дмн –Катедра “Икономика на здравеопазването” на ФОЗ“проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн” при МУ-София, вътрешен член за МУ-София 
4. Проф. Тодор Георгиев Кундуржиев, дм - Катедра „Трудова медицина” на ФОЗ “проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн”, вътрешен член за МУ-София
5. Акад. Проф. д-р Богдан Николов Петрунов, дмн - пенсиониран преподавател повече от пет години, от академичния състав на НЦЗПБ, външен член за МУ – София 
6. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – пенсиониран преподавател повече от пет години, от академичния състав на ФОЗ, външен член за МУ – София
7. Проф. д-р Константин Николов Рамшев, дм – Военномедицинска академия - София, външен член за МУ - София
Резервни членове:
8. Доц. Милена Георгиева Янчева - Стойчева, дм – Катедра „ Трудова медицина“ на ФОЗ “проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн”, вътрешен резервен член за МУ-София 
9. Проф. Евгени Евгениев Григоров, дм – ФФ при МУ-Варна, външен резервен член за МУ-София
Рецензенти:
1. Проф. Тодор Георгиев Кундуржиев, дм - Катедра „Трудова медицина” на ФОЗ “проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн”, вътрешен член за МУ-София
2. Проф. д-р Константин Николов Рамшев, дм – Военномедицинска академия - София, външен член за МУ - София
Дата на защита:
11.06.2024г. – 11.00ч. – ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“