Факултет по обществено здраве

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра „Кинезитерапия ”
Факултет: Факултет по Обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн»
Кандидати: Гл.ас. Жулиета Симеонова Геренова, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Ивет Борисова Колева - Йошинова, дмн - Катедра „Кинезитерапия” на ФОЗ, вътрешен член за МУ-София
Членове:
2. Доц. Александрина Цекомирова Воденичарова, дм - Декан на ФОЗ, вътрешен член за МУ-София 
3. Проф. Галина Стамова Чанева, дм – Катедра „Здравни грижи” на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, вътрешен член за МУ-София
4. Доц. Тодор Красимиров Димитров, дм – Катедра „Кинезитерапия“, вътрешен член за МУ-София
5. Проф. Людмила Найденова Чакърова , дп – пенсиониран преподавател повече от пет години, външен член за МУ-София
6. Проф. Биянка Любчова Торньова, дп – ФОЗ при МУ-Пловдив, външен член за МУ-София
7. Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм – пенсиониран преподавател повече от пет години, външен член за МУ-София
Резервни членове:
8. Доц. Ванина Кръстева Михайлова - Алакиди, дм – Катедра „ Кинезитерапия“ на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, вътрешен резервен член за МУ-София 
9. Проф. д-р Сашка Руменова Попова, дм – пенсиониран преподавател повече от пет години, външен резервен член за МУ-София
Рецензенти:
1. Проф. Галина Стамова Чанева, дм – Катедра „Здравни грижи” на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, вътрешен член за МУ-София
2. Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм – пенсиониран преподавател повече от пет години, външен член за МУ-София
Дата на защита:
01.03.2024г. – 11.00ч. – ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“