Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорта “  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Урология
Катедра: Катедра по Урология
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: Д-р Александър Иванов Тимев
Научно жури:
Председател:
1. Проф. Д-р Красимир Проданов Янев, дм; Медицински Факултет, Катедра по Урология, МУ-София, вътрешен член
Членове:
2. Проф. Д-р Маринчо Иванов Георгиев, дм; Медицински Факултет, Катедра по Урология, МУ-София, вътрешен член
3. Доц. Д-р Пламен Димитров Димитров, дм; Медицински Факултет, Катедра по Урология, МУ-София, вътрешен член
4. Проф. Д-р Николай Христов Колев, дм; Медициснки университет – Плевен, външен член за МУ-София
5. Проф. Д-р Димитър Григоров Шишков, дм; Тракийски унивеситет – Стара Загора, външен член за МУ-София
6. Проф. Д-р Деян Анакиевски, дм; Медициснки унивеситет – Варна „Проф. Д-р Параскев Стоянов“, външен член за МУ-София
7. Доц. Д-р Тошо Йорданов Ганев, дм; Медициснки унивеситет – Варна „Проф. Д-р Параскев Стоянов“, външен член за МУ-София
Резервни членове:
8. Доц. Д-р Васил Дианов Василев, дм; Медицински Факултет, Катедра по Урология, МУ-София, вътрешен член
9. Доц. Д-р Петър Антонов Антонов, дм; Медицински университет – Пловдив, външен член за МУ-София
Рецензенти:
1. Проф. Д-р Красимир Проданов Янев, дм
2. Проф. Д-р Димитър Григоров Шишков, дм
Дата на защита:
13.10.2023; 12:30 часа, Клиника по Урология, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, етаж 4
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорта “  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Урология
Катедра: Катедра Урология
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: Д-р Владислав Димитров Младенов, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. Д-р Красимир Проданов Янев, дм; Медицински Факултет, Катедра по Урология, МУ-София, вътрешен член
Членове:
2. Проф. Д-р Маринчо Иванов Георгиев, дм; Медицински Факултет, Катедра по Урология, МУ-София, вътрешен член
3. Доц. Д-р Пламен Димитров Димитров, дм; Медицински Факултет, Катедра по Урология, МУ-София, вътрешен член
4. Проф. Д-р Николай Христов Колев, дм; Медициснки университет – Плевен, външен член за МУ-София
5. Проф. Д-р Димитър Григоров Шишков, дм; Тракийски унивеситет – Стара Загора, външен член за МУ-София
6. Проф. Д-р Деян Анакиевски, дм; Медициснки унивеситет – Варна „Проф. Д-р Параскев Стоянов“, външен член за МУ-София
7. Доц. Д-р Тошо Йорданов Ганев, дм; Медициснки унивеситет – Варна „Проф. Д-р Параскев Стоянов“, външен член за МУ-София
Резервни членове:
8. Доц. Д-р Васил Дианов Василев, дм; Медицински Факултет, Катедра по Урология, МУ-София, вътрешен член
9. Доц. Д-р Петър Антонов Антонов, дм; Медицински университет – Пловдив, външен член за МУ-София
Рецензенти:
1. Проф. Д-р Красимир Проданов Янев, дм
2. Проф. Д-р Димитър Григоров Шишков, дм
Дата на защита:
13.10.2023; 12:00 часа, Клиника по Урология, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, етаж 4
Област на висше образование: 4. ,, Природни науки, математика и информатика “  
Професионално направление: 4.1. ,, Физически науки “
Научна специалност: ,, Биофизика “
Катедра: Катедра Медицинска физика и биофизика
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: гл. ас. Надя Георгиева Христова - Авакумова, дбф
Научно жури:
Председател:
1. Доц. Любомир Любомиров Трайков, дбф – катедра  ,,Медицинска физика и биофизика“  МФ при МУ - София – вътрешен член за МУ – София;      
Членове:
2. Чл. кор. Проф. Мила Василева Власковска, дмн - пенсиониран преподавател по - малко от 5г. - катедра ,, Фармакология и токсикология“, Медицински факултет при МУ  – вътрешен член за МУ – София;
3. Проф. Албена Георгиева Йорданова, дбф - катедра ,,Химия и биохимия, физиология и патофизиология“ ,  Медицински факултет, СУ,, Св. Климент Охридски “    – външен член за МУ – София;
4. Проф. Регина Семьоновна Комса – Пенкова, дбн – катедра ,,Химия и биохимия“, Фармацевтичен факултет, МУ – Плевен - външен член за МУ – София;
5. Проф. Проф. Геновева Антонова Златева, дф – катедра ,,Физика, биофизика и рентгенология“, МФ,  СУ,, Св. Климент Охридски“ – външен член за МУ – София;
6. Проф. Василий Николаевич Гольцев, дбф – пенсиониран преподавател по- малко от 5 год.,  СУ,,Св. Климент Охридски “– външен член за МУ – София;
7. Доц. Детелин Стефанов Стаменов, дбф – катедра ,,Биофизика и радиология“ Биологически факултет, СУ,, Св. Климент Охридски“- външен член за МУ – София.
Резервни членове:
8. Проф. Митко Константинов Гайдаров, дф – ИЯИЯЕ, БАН - външен член за МУ – София- външен член за МУ – София;
9. Проф. Марин Ненчев Ненчев, дфн, дтн – Технически университет– София – пенсиониран преподавател по- малко от 5г. външен член за МУ – София.
Рецензенти:
1. Доц. Любомир Любомиров Трайков, дбф – катедра ,,Медицинска физика и биофизика“  МФ при МУ – София - вътрешен член;
2. Чл. кор. Проф. Мила Василева Власковска, дмн - пенсиониран преподавател по - малко от 5г. , катедра ,,Фармакология и токсикология“, МФ при МУ – София - вътрешен член
Дата на защита:
27.09.2023 г. от 11:00ч.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Офталмология
Катедра: Катедра по офталмология, УМБАЛ „Александровска”
Факултет: Медицински факултет при МУ-София, на база УСБАЛЕ „Академик Иван Пенчев” ЕАД
Кандидати: 1. д-р Яни Тодоров Здравков, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Ива Тодорова Петкова, дм – Катедра по офталмология на МФ към МУ-София – вътрешен член за МУ – София.
Членове:
2. Проф. д-р Александър Хуго Оскар, дм – Катедра по офталмология на МФ към МУ – София - вътрешен член за МУ-София.
3. Проф. д-р Силвия Здравкова Чернинкова-Гопина, дмн – пенсиониран преподавател по-малко от 5 год., Катедра по неврология на МФ към МУ – София - вътрешен член за МУ-София.
4. Проф. д-р Цветомир Иванов Димитров, дмн – ФОЗ към МУ- София, вътрешен член за МУ – София.
5. Проф. д-р Лъчезар Георгиев Войнов, дм – ВМА-София - външен член за МУ – София.
6. Доц. д-р Атанас Димитров Калайджиев, дм –ВМА-София - външен член за МУ – София.
7. Доц. д-р Марин Ангелов Атанасов, дм – МУ – Пловдив – външен член за МУ-София.
Резервни членове:
8. Доц. д-р Невяна Валентинова Велева-Кръстева, дм – Катедра по офталмология на МФ към МУ- София – вътрешен член за МУ-София.
9. Доц. д-р Христина Николаева Видинова-Захова, дмн – ВМА-София - външен член за МУ – София.
Рецензенти:
1. Проф. д-р Ива Тодорова Петкова, дм 
2. Проф. д-р Лъчезар Георгиев Войнов, дм 
Дата на защита:
30.01.2023г.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Ендокринология
Катедра: Катедра по ендокринология
Факултет: Медицински факултет при МУ-София, на база УСБАЛЕ „Академик Иван Пенчев” ЕАД
Кандидати: 1. д-р Невена Янкова Чакърова
  2. д-р Румяна Бойкова Димова-Драганова
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Цветалина Иванова Танкова, дмн - Катедра по ендокринология на МФ към МУ-София - вътрешен член за МУ-София;
Членове:
2.. Проф. д-р Русанка Димитрова Ковачева, дм - Катедра по ендокринология на МФ към МУ-София - вътрешен член за МУ-София;
3. Проф. д-р Здравко Асенов Каменов, дмн - Катедра по вътрешни болести на МФ към МУ-София – вътрешен член за МУ-София;
4. Доц. д-р Ралица Николаева Робева, дм - Катедра по ендокринология на МФ към МУ-София - вътрешен член за МУ-София;
5. Проф. д-р Мария Миткова Орбецова, дм - МУ-Пловдив - външен член за МУ-София;
6. Доц. д-р Живка Бонева Асьова, дм - МИ на МВР - външен член за МУ-София;
7. Доц. д-р Мила Богданова Бояджиева, дм – МУ-Варна - външен член за МУ-София;
Резервни членове:
8. Доц. д-р Атанаска Петрова Еленкова, дм - Катедра по ендокринология на МФ към МУ-София -  вътрешен член за МУ-София;
9. Доц. д-р Мира Валентинова Сидерова, дм - МУ-Варна - външен член за МУ-София;
Рецензенти:
1. Проф. д-р Цветалина Иванова Танкова, дмн - Катедра по ендокринология на МФ към МУ-София - вътрешен член за МУ-София;
2. Проф. д-р Мария Миткова Орбецова, дм - МУ-Пловдив - външен член за МУ-София;
Дата на защита:
14.12.2022 г.