Факултет по обществено здраве

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Докторска програма: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра здравна политика и мениджмънт
Факултет: Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Тема на дисертационния труд: „ Регулаторни подходи за подобряване на достъпа до лекарства-сираци"
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Ралица Златанова Златанова - Великова, дм – ръководител катедра по здравна политика и мениджмънт на ФОЗ към МУ-София вътрешен член за МУ-София
Членове:
2. Проф.д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн – катедрата по здравна политика и мениджмънт на ФОЗ към МУ-София вътрешен член за МУ-София 
3. Проф. д-р Анжелика Спасова Велкова - Монова, дмн – ръководител катедрата по социална медицина на ФОЗ към МУ-София вътрешен член за МУ-София
4. Проф. д-р Сашка Руменова Попова, дм – пенсиониран преподавател повече от пет години – външен член за МУ-София
5. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – пенсиониран преподавател повече от пет години– външен член за МУ-София
6. Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм– пенсиониран преподавател повече от пет години – външен член за МУ-София
7. Проф. д-р Никола Емилов Събев, дмн– Декан на ФОЗЗГ при Русенски университет – „Ангел Кънчев“ – външен член за МУ-София
Резервни членове:
8. проф. Магдалена Банчева Александрова, дм – Катедра по Биоетика на ФОЗ при МУ-София, вътрешен член за МУ-София
9. проф. д-р Мария Анастасова Семерджиева - Филипова, дм – Декан на ФОЗ при МУ-Пловдив – външен член за МУ-София 
Рецензенти:
1. Проф.д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн – катедрата по здравна политика и мениджмънт на ФОЗ към МУ-София вътрешен член за МУ-София 
2. Проф. д-р Анжелика Спасова Велкова - Монова, дмн – ръководител катедрата по социална медицина на ФОЗ към МУ-София вътрешен член за МУ-София
3. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – пенсиониран преподавател повече от пет години– външен член за МУ-София
Дата на защита:
03.11.2023г. 14.00ч във ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“