Факултет по дентална медицина

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Докторска програма: Протетична дентална медицина
Катедра: Катедра "Протетична дентална медицина"
Факултет: Факултет по дентална медицина
Тема на дисертационния труд: Дигитален подход при протетично лечение с единични имплантатни възстановявания
Научeн ръководител:  
1. Проф. д-р Димитър Андонов Филчев, доктор
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Божидар Иванов Йорданов, доктор – Катедра „Протетична дентална медицина“ на Факултет по дентална медицина при МУ – София
Членове:
2. Проф. д-р Тодор Цонков Узунов, доктор – вътрешен член за МУ – София – Катедра „Протетична дентална медицина“ на Факултет по дентална медицина при МУ – София
3. Проф. д-р Методи Захариев Абаджиев, дмн – външен член за МУ – София, Катедра „Дентално материалознание и протетична дентална медицина“ на Факултет по дентална медицина при МУ – Варна
4. Доц. д-р Ивета Пламенова Катрева, дм– външен член за МУ – София, Катедра „Дентално материалознание и протетична дентална медицина“ на Факултет по дентална медицина при МУ – Варна
5. Доц. д-р Илиан Вангелов Христов, доктор – външен член за МУ – София –Катедра „Протетична дентална медицина“ на Факултет по дентална медицина при МУ – Пловдив.
Резервни членове:
6. Проф. д-р Юлия Емилова Каменова, доктор – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра „Протетична дентална медицина“ на Факултет по дентална медицина при МУ – София
7. Проф. д-р Диян Андонов Славчев, доктор – външен резервен член за МУ – София, Катедра „Протетична дентална медицина“ на Факултет по дентална медицина при МУ – Пловдив
Рецензенти:
1. Проф. д-р Божидар Иванов Йорданов, доктор
2. Проф. д-р Методи Захариев Абаджиев, д.м.н
Дата на защита:
26.02.2024 г. от 13.30 ч. в Пета аудитория на ФДМ при МУ-София.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Докторска програма: Протетична дентална медицина
Катедра: Катедра "Протетична дентална медицина"
Факултет: Факултет по дентална медицина
Тема на дисертационния труд: Точност на методите за дигитално отпечатване и изработка на фиксирани протезни конструкции
Научeн ръководител:  
1. Проф. д-р Тодор Цонков Узунов, доктор
Научен консултант:
1. Доц. д-р инж. Явор Петров Софронов
Научно жури:
Председател:
1.  Доц. д-р Димитър Никифоров Киров, доктор – Катедра „Протетична дентална медицина“ на Факултет по дентална медицина при МУ – София
Членове:
2. Проф. д-р Димитър Андонов Филчев, доктор – вътрешен член за МУ – София, Катедра „Протетична дентална медицина“ на Факултет по дентална медицина при МУ – София
3. Доц. д-р Константин Христов Камберов, доктор – външен член за МУ – София, Катедра "Технология на машиностроенето и металорежещи машини", Факултет по индустриални технологии към Технически университет – София
4. Проф. д-р Георги Рангелов Тодоров, доктор – външен член за МУ – София, Катедра „Протетична дентална медицина“ на Факултет по дентална медицина при МУ – Пловдив
5. Проф. д-р инж. Георги Димитров Тодоров – външен член за МУ – София, Катедра "Технология на машиностроенето и металорежещи машини", Факултет по индустриални технологии към Технически университет – София
Резервни членове:
6. Доц. д-р Жанина Стамова Павлова, доктор – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра „Протетична дентална медицина“ на Факултет по дентална медицина при МУ – София
7. Доц. д-р Илиан Вангелов Христов, доктор – външен резервен член за МУ – София, Катедра „Протетична дентална медицина“ на Факултет по дентална медицина при МУ – Пловдив
Рецензенти:
1. Доц. д-р Димитър Никифоров Киров, доктор
2. Доц. д-р Константин Христов Камберов, доктор
Дата на защита:
19.02.2024 г. от 13.30 ч. в Пета аудитория на ФДМ, МУ-София.