Фармацевтичен факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.3 Фармация
Докторска програма: Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)
Катедра: Катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“
Факултет: Фармацевтичен факултет
Тема на дисертационния труд: Сравнителни фармакологични проучвания на серия аналози на алкалоида пиперин като антимикобактериални и антинеопластични средства и модулатори на множествената лекарствена резистентност
Научни ръководители:
1. Проф. Георги Цветанов Момеков, дфн
2. Доц. Георги Костадинов Ставраков, дх
Научно жури:
Председател:
1. доц. Нико Йосиф Бенбасат, дф – вътрешен член за МУ-София, катедра „Фармакогнозия“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
Членове:
2. доц. Деница Стефанова Стефанова, дф – вътрешен член за МУ-София, катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
3. проф. Пламен Тодоров Пейков, дф – външен член за МУ-София, пенсионер;
4. проф. Ива Угринова Златкова, дб – външен член за МУ-София, Институт по молекулярна биология - БАН;
5. доц. Желязко Илиев Арабаджиев, дм – външен член за МУ-София, "Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда" ЕАД.
Резервни членове:
6. проф. Румяна Любомирова Симеонова, дф – вътрешен резервен член за МУ-София, катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
7. доц. Анри Анжел Аструг, дф – външен резервен член за МУ-София, пенсионер
Рецензенти:
1. доц. Деница Стефанова Стефанова, дф
2. проф. Пламен Тодоров Пейков, дф 
Дата на защита:
25.04.2024 г., 13:30 ч. Фармацевтичен факултет.