Факултет по обществено здраве

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Докторска програма: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра „Икономика на здравеопазването“
Факултет: Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Тема на дисертационния труд: Икономическа ефективност на профилактиката при хронични незаразни болести
Научeн ръководител:  
1. Проф. д-р Тихомира Златанова Златанова, дмн 
Научно жури:
Председател:
1. Проф. Николай Ангелов Попов, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Икономика на здравеопазването“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
Членове:
2. Проф. д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Здравна политика и мениджмънт“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
3. Проф. д-р Владимир Христов Гончев, дм – външен член за МУ-София, ФОЗЗГ при Университет „Асен Златаров“ – Бургас
4. Проф. д-р Мария Анастасова Семерджиева-Филипова, дм – външен член за МУ-София, Декан на Факултет по обществено здраве при Медицински университет-Пловдив
5. Проф. д-р Сашка Руменова Попова, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
Резервни членове:
6. Доц. Румяна Тодорова Янева, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра „Икономика на здравеопазването“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
7. Проф. Христина Танчева Милчева, дп – външен резервен член за МУ – София, Медицински факултет на Тракийски университет – Стара Загора
Рецензенти:
1. Проф. д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн 
2. Проф. д-р Мария Анастасова Семерджиева - Филипова, дм 
Дата на защита:
17.10.2023 г. от 15.00 ч. във Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Докторска програма: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра „Икономика на здравеопазването“
Факултет: Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Тема на дисертационния труд: Подходи за оптимизиране ефективността на болничния мениджмънт
Научeн ръководител:  
1. Проф. Цветелина Милчева Петрова–Готова, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Тихомира Златанова Златанова, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Икономика на здравеопазването“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София 
Членове:
2. Проф. д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Здравна политика и мениджмънт“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
3. Проф. д-р Владимир Христов Гончев, дм – външен член за МУ-София, ФОЗЗГ при Университет „Асен Златаров“ – Бургас
4. Проф. д-р Мария Анастасова Семерджиева-Филипова, дм – външен член за МУ-София, Декан на Факултет по обществено здраве при Медицински университет-Пловдив
5. Проф. д-р Сашка Руменова Попова, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
Резервни членове:
6. Доц. Румяна Тодорова Янева, дм – вътрешен резервен член за МУ–София, Катедра „Икономика на здравеопазването“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
7. Проф. Христина Танчева Милчева, дп – външен резервен член за МУ – София, Медицински факултет на Тракийски университет – Стара Загора
Рецензенти:
1. Проф. д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн 
2. Проф. д-р Мария Анастасова Семерджиева-Филипова, дм
Дата на защита:
17.10.2023 г. от 14.00 ч. във Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Докторска програма: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра „Здравни грижи“
Факултет: Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Тема на дисертационния труд: Мениджмънт на детската церебрална парализа – значимост и проблеми. Здравни грижи при деца с ДЦП.
Научни ръководители:  
1. Проф. Иванка Костова Стамболова, дм
2..Доц. Антоанета Зографова Терзиева, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. Силвия Младенова Младенова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Медицинска педагогика“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
Членове:
2. Доц. Надка Николова Василева, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Медицинска педагогика“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
3. Проф. Елена Грозева Желева, дп – външен член за МУ-София, Филиал Сливен при МУ-Варна
4. Проф. Биянка Любчова Торньова, дп – външен член за МУ-София, Факултет по обществено здраве при Медицински университет-Пловдив
5. Проф. Людмила Найденова Чакърова, дп – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
Резервни членове:
6. Проф. Галина Стамова Чанева, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра „Здравни грижи“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
7. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – външен резервен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
Рецензенти:
1. Проф. Силвия Младенова Младенова, дм 
2. Проф. Елена Грозева Желева, дп 
Дата на защита:
18.10.2023 г. от 13.00 ч. във Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“