Факултет по обществено здраве

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Докторска програма: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра „Кинезитерапия“
Факултет: Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Тема на дисертационния труд: Въздействие на някои съвременни физикални методи върху качеството на живот на лица с наднормено тегло и обезитет
Научни ръководители:  
1. Проф. д-р Ивет Борисова Колева-Йошинова, дмн
2. Доц. Ванина Михайлова–Алакиди, дм
Научно жури:
Председател:
1. Доц. Тодор Красимиров Димитров, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Кинезитерапия“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
Членове:
2. Проф. д-р Ралица Златанова Златанова-Великова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Здравна политика и мениджмънт“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
3. Проф. Людмила Найденова Чакърова, дп - външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
4. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
5. Проф. Диана Кръстева Иванова, дмн – външен член за МУ-София, СУ „Св. Кл. Охридски“
Резервни членове:
6. Проф. д-р Красимир Стоянов Визев, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Превантивна медицина“ на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
7. Проф. д-р Сашка Руменова Попова, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
Рецензенти:
1. Проф. д-р Ралица Златанова Златанова-Великова, дм
2. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм
Дата на защита:
28.03.2024 г. от 12.00 ч. във Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Докторска програма: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра „Здравна политика и мениджмънт“
Факултет: Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Тема на дисертационния труд: Научно-практическа обосновка на въвеждане на институцията „Здравен омбудсман“ в Република България
Научeн ръководител:  
1. Доц. д-р Нигяр Сахлим Джафер, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Ралица Златанова Златанова - Великова, дм – вътрешен член за МУ-София, Ръководител катедра „Здравна политика и мениджмънт“ на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Членове:
2. Доц. д-р Галинка Иванова Павлова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Здравна политика и мениджмънт“ на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
3. Проф. Донка Димитрова Димитрова, дм – външен член за МУ-София, Факултет по обществено здраве при Медицински университет – Пловдив
4. Проф. д-р Владимир Христов Гончев, дм – външен член за МУ-София, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
5. Доц. д-р Десислава Рангелова Бакова, дм – външен член за МУ-София, Факултет по обществено здраве при Медицински университет – Пловдив 
Резервни членове:
6. Доц. Борянка Веселинова Борисова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Здравна политика и мениджмънт“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ – София 
7. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ – София
Рецензенти:
1. Доц. д-р Галинка Иванова Павлова, дм – вътрешен член за МУ-София, катедра Здравна политика и мениджмънт на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
2. Проф. д-р Владимир Христов Гончев, дм – външен член за МУ-София, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас
Дата на защита:
18.03.2024 г. от 13.00ч. във Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Докторска програма: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра „Оценка на здравните технологии“
Факултет: Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Тема на дисертационния труд: Оценка на здравните технологии и приложение на подхода при болестта малария в България
Научeн ръководител:  
1. Проф. Антония Йорданова Янакиева, дм
Научно жури:
Председател:
1. Доц. д-р Борислав Николаев Борисов, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Оценка на здравните технологии“ на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Членове:
2.  Проф. д-р Анжелика Спасова Велкова-Монова, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Социална медицина“ на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
3. Проф. д-р Сашка Руменова Попова, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
4. Проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
5. Проф. д-р Христо Стоянов Бозов, дф – външен член за МУ-София, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас 
Резервни членове:
6. Доц. Стефан Великов, дсии – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Оценка на здравните технологии“ на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
7. Проф. д-р Владимир Христов Гончев, дм – външен член за МУ-София, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
Рецензенти:
1. Проф. д-р Анжелика Спасова Велкова-Монова, дмн “
2. Проф. д-р Сашка Руменова Попова, дм 
Дата на защита:
11.03.2024 г. от 14.00 ч. във Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Докторска програма: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра „Икономика на здравеопазването“
Факултет: Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Тема на дисертационния труд: Мениджмънт на финансовите ресурси в специализираната извънболнична медицинска помощ
Научeн ръководител:  
1. Проф. д-р Тихомира Златанова Златанова, дмн
Научно жури:
Председател:
1. Проф. Николай Ангелов Попов, дм – вътрешен член за МУ – София, Ръководител катедра „Икономика на здравеопазването“ на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ – София
Членове:
2. Проф. д-р Ралица Златанова Златанова-Великова, дм – вътрешен член за МУ – София, Ръководител катедра „Здравна политика и мениджмънт“ на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ – София
3. Проф. д-р Владимир Христов Гончев, дм – външен член за МУ – София, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас
4. Проф. д-р Мария Анастасова Семерджиева-Филипова, дм – външен член за МУ – София, Декан на ФОЗ при Медицински университет – Пловдив
5. Проф. Диана Кръстева Иванова, дм – външен член за МУ – София, Медицински факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Резервни членове:
6. Доц. Румяна Тодорова Янева, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра „Икономика на здравеопазването“ на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ – София
7. Проф. Христина Танчева Милчева, дп – външен резервен член за МУ – София, Медицински факултет на Тракийски университет – Стара Загора
Рецензенти:
1. Проф. д-р Ралица Златанова Златанова - Великова, дм
2. Проф. Диана Кръстева Иванова, дмн
Дата на защита:
07.03.2024 г. от 14.00 ч. във Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Докторска програма: Медицина на бедствените ситуации
Катедра: Катедра „Превантивна медицина“
Факултет: Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Тема на дисертационния труд: Мениджмънт на медицинските сили и средства при екстремни ситуации
Научeн ръководител:  
1. Проф. д-р Вили Славчев Захариев, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Здравна политика и мениджмънт» на Факултет по обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София
Членове:
2. Доц. д-р Десислава Аврамова Тодорова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Превантивна медицина» на Факултет по обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София
3. Проф. д-р Красимир Борисов Гигов, дм - външен член за МУ-София, Български червен кръст
4. Доц. д-р Димо Илиев Димов, дм – външен член за МУ-София, Военномедицинска академия – София
5. Доц. Николина Радкова Радева, дм - външен член за МУ-София, Медицински университет-Варна
Резервни членове:
6. Проф. д-р Анжелика Спасова Велкова-Монова, дм – вътрешен член за МУ-София, Ръководител катедра «Социална медицина» на Факултет по обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София 
7. Проф. д-р Христина Ангелова Романова - Радева, дм – външен член за МУ-София, МУ-Варна
Рецензенти:
1. Проф. д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн
2. Доц. д-р Димо Илиев Димов, дм
Дата на защита:
22.02.2024 г. от 13.00 ч. във Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“