Факултет по обществено здраве

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.5 Здравни грижи
Докторска програма: Здравни грижи в системата на здравеопазването
Катедра: Катедра „Здравни грижи“
Факултет: Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Тема на дисертационния труд: Диализното лечение – предизвикателство пред професионалистите по здравни грижи
Научeн ръководител:  
1. Проф. Павлинка Петкова Добрилова, дм
Научно жури:
Председател:
1. Доц. Камелия Костадинова Богданова, дм – вътрешен член за МУ-София, Ръководител катедра “Здравни грижи” на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
Членове:
2. Проф. Иванка Костова Стамболова, дм – вътрешен член за МУ-София, катедра “Здравни грижи” на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
3. Доц. Гергана Георгиева Петрова, дм - външен член за МУ-София, МУ-Пловдив
4. Проф. Диана Кръстева Иванова, дмн - външен член за МУ-София, СУ „Св. Кл. Охридски“
5. Проф. Албена Николова Андонова, дм - външен член за МУ-София, МФ на Тракийски университет – Ст. Загора
Резервни членове:
6. Доц. Антоанета Зографова Терзиева, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра “Здравни грижи”на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София 
7. Проф. д-р Сашка Руменова Попова, дм – външен резервен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Рецензенти:
1. Проф. Иванка Костова Стамболова, дм
2. Проф. Албена Николова Андонова, дм
Дата на защита:
26.07.2024г. от 13.00 ч. във Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.5 Здравни грижи
Докторска програма: Здравни грижи в системата на здравеопазването
Катедра: Катедра „Здравни грижи“
Факултет: Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Тема на дисертационния труд: Съвременни аспекти на здравните грижи при жени с рак на млечната жлеза – проблеми и приоритети
Научeн ръководител:  
1. Проф. Деляна Петрова Хаджиделева, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. Галина Стамова Чанева, дм – вътрешен член за МУ-София, катедра “Здравни грижи” на Факултет по обществено здраве “Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн” при МУ-София
Членове:
2. Доц. Надка Николова Василева, дм – вътрешен член за МУ-София, катедра “Здравни грижи” на Факултет по обществено здраве “Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн” при МУ-София
3. Доц. Гергана Георгиева Петрова, дм - външен за МУ-София, МУ-Пловдив
4. Проф. Елена Грозева Желева, дп - външен член за МУ-София, Филиал Сливен на МУ-Варна
5. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм - външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Резервни членове:
6. Доц. Пепа Рашкова Бикова-Иванова, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра “Здравни грижи”на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ-София
7. Проф. д-р Сашка Руменова Попова, дм – външен резервен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Рецензенти:
1. Доц. Надка Николова Василева, дм
2. Доц. Гергана Георгиева Петрова, дм
Дата на защита:
26.07.2024 г. от 12.00 ч. във Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.5 Здравни грижи
Докторска програма: Здравни грижи в системата на здравеопазването
Катедра: Катедра „Здравни грижи“
Факултет: Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Тема на дисертационния труд: Мениджмънт на качеството на здравните грижи в интензивните отделения
Научни ръководители:  
1. Доц. Анушка Нишан Димитрова, дм
2. Проф. Галина Стамова Чанева, дм
Научно жури:
Председател:
1. Доц. Петя Димитрова Трендафилова - Ванчева, дм – вътрешен член за МУ-София, катедра «Здравни грижи » на Факултет по обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София
Членове:
2. Доц. Антоанета Зографова Терзиева, дм – вътрешен член за МУ-София, катедра «Здравни грижи » на Факултет по обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София
3. Проф. Диана Кръстева Иванова, дмн - външен член за МУ-София, СУ „Св. Кл. Охридски“
4. Проф. Елена Грозева Желева, дп - външен член за МУ-София, Филиал Сливен на МУ-Варна
5. Проф. д-р Сашка Руменова Попова, дм - външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Резервни членове:
6. Доц. Мария Иванова Димитрова, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра Здравни грижи на ФОЗ «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София 
7. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – външен резервен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Рецензенти:
1. Доц. Антоанета Зографова Терзиева, дм – вътрешен член за МУ-София, катедра «Здравни грижи » на Факултет по обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София
2. Проф. Диана Кръстева Иванова, дмн - външен член за МУ-София, СУ „Св. Кл. Охридски“
Дата на защита:
26.07.2024г. от 11.00 ч. във Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Докторска програма: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра „Превантивна медицина“
Факултет: Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Тема на дисертационния труд: Оценка на здравните технологии, като подход за усъвършенстване на болничния мениджмънт
Научeн ръководител:  
1. Проф. д-р Георги Христов Христов, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Красимир Стоянов Визев, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Превантивна медицина » на Факултет по обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София
Членове:
2. Доц. Борянка Веселинова Борисова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Здравна политика и мениджмънт » на ФОЗ «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София
3. Проф. Д-р Елена Младенова Шипковенска, дм - външен за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на ФОЗ «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София
4. Проф. Д-р Кънчо Трифонов Чамов, дм - външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на ФОЗ «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София
5. Проф. Людмила Найденова Чакърова, дп - външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на ФОЗ «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София
Резервни членове:
6. Проф. Александрина Цекомирова Воденичарова, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Декан на ФОЗ «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София 
7. Проф. д-р Сашка Руменова Попова, дм – външен резервен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на ФОЗ «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София
Рецензенти:
1. Проф. д-р Красимир Стоянов Визев, дмн
2. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм 
Дата на защита:
09.07.2024 г. от 13.00 ч. във Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Докторска програма: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра „Здравни грижи“
Факултет: Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Тема на дисертационния труд: „Социални и медицински проблеми при пациенти с тревожни разстройства“
Научни ръководители:  
1. Доц. Мария Димитрова, дм
2. Проф. Евгени Иванов, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. Галина Стамова Чанева, дм – вътрешен член за МУ-София, катедра «Здравни грижи » на Факултет по обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София
Членове:
2. Проф. Иванка Костова Стамболова, дм – вътрешен член за МУ-София, катедра «Здравни грижи » на Факултет по обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София
3. Проф. Диана Кръстева Иванова, дмн - външен за МУ-София, СУ „Св. Кл. Охридски“
4. Проф. Елена Грозева Желева, дп - външен член за МУ-София, Филиал Сливен на МУ-Варна
5. Проф. д-р Сашка Руменова Попова, дм - външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Резервни членове:
6. Доц. Надка Николова Василева, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра Здравни грижи на ФОЗ «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София
7. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – външен резервен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Рецензенти:
1. Проф. Иванка Костова Стамболова, дм – вътрешен член за МУ-София, катедра «Здравни грижи » на Факултет по обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София
2. Проф. Елена Грозева Желева, дп - външен член за МУ-София, Филиал Сливен на МУ-Варна
Дата на защита:
09.07.2024г. от 12.00 ч. във Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Докторска програма: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра „Здравни грижи“
Факултет: Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Тема на дисертационния труд: „Образователни аспекти на съвременните акушерски грижи“
Научeн ръководител:  
1. Проф. Деляна Хаджиделева, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. Галина Стамова Чанева, дм – вътрешен член за МУ-София, катедра «Здравни грижи » на Факултет по обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София
Членове:
2. Доц. Пепа Рашкова Бикова - Иванова, дм – вътрешен член за МУ-София, катедра «Здравни грижи » на Факултет по обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София
3. Проф. Диана Кръстева Иванова, дмн - външен за МУ-София, СУ „Св. Кл. Охридски“
4. Проф. Албена Николова Андонова, дм - външен член за МУ-София, Тракийски университет – Ст. Загора
5. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм - външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Резервни членове:
6. Доц. Мария Иванова Димитрова, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра Здравна политика и мениджмънт на ФОЗ «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София
7. Проф. Сашка Руменова Попова, дм – външен резервен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Рецензенти:
1. Доц. Пепа Рашкова Бикова - Иванова, дм – вътрешен член за МУ-София, катедра «Здравни грижи » на Факултет по обществено здраве «Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн» при МУ-София
2. Проф. Албена Николова Андонова, дм - външен член за МУ-София, Тракийски университет – Ст. Загора
Дата на защита:
04.07.2024г. от 12.00 ч. във Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“