Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Урология
Катедра: Катедра по урология
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: „Минимално инвазивни методи за лечение на бъбречни конкременти-флексибилна ретроградна интраренална хирургия без access sheath ”
Научен ръководител: 
1. Проф. д-р Красимир Проданов Янев, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Маринчо Иванов Георгиев, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по урология на Медицински факултет при МУ - София
Членове:
2.  Проф. д-р Димитър Григоров Шишков, дм - външен член за МУ – София, Тракийски университет- Стара Загора
3. Проф. д-р Деян Анакиевски, дм- външен член за МУ – София, Медицински университет – Варна
4. Проф. д-р Николай Христов Колев, дм - външен член за МУ – София, Медицински университет – Плевен
5. Доц. д-р Пламен Димитров Димитров, дм - вътрешен член за МУ – София, Катедра по урология на Медицински факултет при МУ – София
Резервни членове:
6. Доц. Васил Дианов Василев, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по урология на Медицински факултет при МУ – София
7. Доц. Петър Антонов Антонов, дм- външен резервен член за МУ- София, Медицински университет- Пловдив
Рецензенти:
1. Проф. д-р Маринчо Иванов Георгиев, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по урология на Медицински факултет при МУ - София
2. Проф. д-р Димитър Григоров Шишков, дм - външен член за МУ – София, Тракийски университет- Стара Загора
Дата на защита:
22.03.2024 г. от 13 часа в Катедра по урология, УМБАЛ „Александровска”
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Неонатология
Катедра: Катедра по акушерство и гинекология, с база за обучение СБАЛ по акушерство и гинекология „Майчин дом“
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Оценка на риска за ранни и късни неврологични усложнения при недоносени новородени преди 32 г.с.
Научен ръководител: 
1. Проф. д-р Боряна Петрова Слънчева, дм
Научно жури:
Председател:
1. Доц. д-р Лилия Георгиева Вакрилова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по акушерство и гинекология на Медицински факултет при МУ-София
Членове:
2. Проф. д-р Асен Иванов Николов, дм – вътрешен член за МУ – София, пенсиониран преподавател по-малко от пет години от академичния състав на Катедра по акушерство и гинекология на Медицински факултет при МУ-София
3. Доц. д-р Христо Николов Мумджиев, дм – външен член за МУ-София, Тракийски университет – Стара Загора
4. Доц. д-р Виктория Атанасова Георгиева, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет – Плевен
5. Проф. д-р Иван Стефанов Иванов, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет – Пловдив
Резервни членове:
6. Проф. д-р Станимир Стефанов Сираков, дмн – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по образна диагностика на Медицински факултет при МУ-София
7. Проф. д-р Елена Димитрова Димитракова, дм – външен резервен член за МУ-София, Медицински университет – Пловдив
Рецензенти:
1. Доц. д-р Лилия Георгиева Вакрилова, дм
2. Доц. д-р Христо Николов Мумджиев, дм
Дата на защита:
19.03.2024 г.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Анатомия, хистология и цитология
Катедра: Катедра по анатомия, хистология и ембриология
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Морфологични особености и неврохимичен профил на невроепителните телца в спонтанно хипертензивни плъхове
Научен ръководител: 
1. Проф. д-р Николай Еленков Лазаров, дмн
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Лазар Желев Славов, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по анатомия, хистология и ембриология на Медицински факултет при МУ-София
Членове:
2. Доц. д-р Ангел Димчев Дандов, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по анатомия, хистология и ембриология на Медицински факултет при МУ-София
3. Проф. д-р Антон Божидаров Тончев, дмн – външен член за МУ-София, Медицински университет – Варна 
4. Доц. д-р Димитринка Йорданова Атанасова-Димитрова, дм – външен член за МУ-София, Българска академия на науките 
5. Доц. д-р Емилия Бориславова Петрова, дм – външен член за МУ-София, Българска академия на науките
Резервни членове:
6. Проф. д-р Бойчо Василев Ланджов, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по анатомия, хистология и ембриология на Медицински факултет при МУ-София
7. Доц. д-р Стоян Павлов Павлов, дм – външен резервен член за МУ-София, Медицински университет – Варна
Рецензенти:
1. Проф. д-р Лазар Желев Славов, дм
2. Проф. д-р Антон Божидаров Тончев, дмн 
Дата на защита:
15.03.2024 г. от 13.00 часа, Анатомична аудитория на Медицински факултет при МУ – София
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Педиатрия
Катедра: Катедра по педиатрия, с база за обучение УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Имунологични и генетични характеристики на често боледуващи деца
Научен ръководител: 
1. Проф. д-р Гергана Петрова Стоянова, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Стефан Недев Стефанов, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по педиатрия на Медицински факултет при МУ-София
Членове:
2. Проф. д-р Даниела Мирчева Авджиева-Тзавелла, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по педиатрия на Медицински факултет при МУ-София
3. Доц. д-р Георги Стоянов Николов, дм – външен член за МУ-София, Национален център по заразни и паразитни болести
4. Доц. д-р Иван Венциславов Янков, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет – Пловдив
5. Проф. д-р Тоньо Илиев Шмилев, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет – Пловдив
Резервни членове:
6. Доц. д-р Ралица Вилсон Георгиева, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по педиатрия на Медицински факултет при МУ-София
7. Доц. д-р Йорданка Георгиева Узунова, дм – външен резервен член за МУ-София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Рецензенти:
1. Проф. д-р Даниела Мирчева Авджиева-Тзавелла, дм
2. Проф. д-р Тоньо Илиев Шмилев, дм
Дата на защита:
14.03.2024 г.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Вътрешни болести
Катедра: Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, с база за обучение УМБАЛ „Александровска“
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Костен метаболизъм и фрактурен риск при обструктивна сънна апнея
Научен ръководител: 
1. Проф. д-р Венцислава Пенчева Пенчева-Генова, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Огнян Борисов Георгиев, дм – вътрешен член за МУ-София, пенсиониран преподавател по-малко от пет години от академичния състав на Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на Медицински факултет при МУ-София
Членове:
2. Проф. д-р Емил Иванов Манов, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на Медицински факултет при МУ-София
3. Доц. д-р Диана Петкова Господинова-Вълкова, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет – Варна
4. Доц. д-р Павлина Цветкова Николова-Глоговска, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет – Плевен
5. Доц. д-р Динко Генчев Вълев, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет – Варна
Резервни членове:
6.Проф. д-р Николай Маргаритов Рунев, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на Медицински факултет при МУ-София 
7. Доц. д-р Димо Митев Димов, дм – външен резервен член за МУ-София, Тракийски университет – Стара Загора
Рецензенти:
1. Проф. д-р Емил Иванов Манов, дм
2. Доц.д-р Павлина Цветкова Николова–Глоговска,дм
Дата на защита:
07.03.2024 г. – 12:00 часа в заседателната зала на КПВБ (3 ет.).
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика  
Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Имунология
Катедра: Катедра по клинична имунология, с база за обучение Лаборатория по клинична имунология – УМБАЛ „Св. Иван Рилски“
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Влияние на секретом от мезенхимни стволови клетки върху В лимфоцити
Научен ръководител: 
1. Доц. д-р Екатерина Иванова Иванова-Тодорова, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Доброслав Станимиров Кюркчиев, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра по клинична имунология на Медицински факултет при МУ – София
Членове:
2. Доц. д-р Снежина Михайлова Кандиларова, дм - вътрешен член за МУ-София, Катедра по клинична имунология на Медицински факултет при МУ – София
3. Проф. д-р Искра Петрова Алтънкова - външен член за МУ – София, Медицински факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“
4. Доц. Иванка Георгиева Цачева, дб – външен член за МУ – София, Биологически факултет при Софийски университет „Св. Климент Охридски“
5. Доц. Милена Сергеева Мурджева-Андонова, дб – външен член за МУ – София, Българска академия на науките;
Резервни членове:
6. Проф. д-р Мариана Иванова Гойчева, дм - вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по ревматология на Медицински факултет при МУ - София
7. Доц. Иван Миладинов Бочев, дб - външен резервен член за МУ – София, ИБИР на Българска академия на науките
Рецензенти:
1. Проф. д-р Доброслав Станимиров Кюркчиев, дмн
2. Доц. Милена Сергеева Мурджева-Андонова, дб 
Дата на защита:
07.03.2024 год. от 10:00 часа в Аула, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – София, бул. „Aкадемик Иван Евстратиев Гешов“ 15
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Сърдечно-съдова хирургия
Катедра: Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология, с база за обучение УМБАЛ „Света Екатерина“
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Хибридно лечение при поражения на поплитео- тибио- педален артериален сегмент
Научен ръководител: 
1. Проф. д-р Валентин Стефанов Говедарски, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Димитър Георгиев Петков, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология на Медицински факултет при МУ-София
Членове:
2. Проф. д-р Валентин Константинов Василев, дм – външен член за МУ-София, Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас
3. Доц. д-р Димитър Петков Петков, дм – външен член за МУ-София, Тракийски университет – Стара Загора
4. Проф. д-р Марио Драганов Станкев, дм – външен член за МУ-София, МБАЛ – Национална кардиологична болница
5. Проф. д-р Васил Йорданов Червенков, дм – външен член за МУ-София, Аджибадем Сити Клиник болница Токуда
Резервни членове:
6. Проф. д-р Светослав Тодоров Йовев, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология на Медицински факултет при МУ-София
Технически сътрудник:
8. Ана Колева- секретар на КССХИК.
Рецензенти:
1. Проф. д-р Марио Драганов Станкев, дм
2. Проф. д-р Васил Йорданов Червенков, дм
Дата на защита:
06.03.2024 г.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Кардиология
Катедра: Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология, с база за обучение УМБАЛ „Света Екатерина“
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Остър миокарден инфаркт при млади пациенти – демографски, рисков, клиничен профил, ангиографска характеристика и прогноза. Сравнителен анализ при пациенти под и над 45 години
Научен ръководител: 
1. Проф. д-р Диана Крумова Трендафилова-Лазарова, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Юлия Борисова Македонска (Джоргова), дм – вътрешен член за МУ-София, пенсиониран преподавател по-малко от пет години от академичния състав на Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология на Медицински факултет при МУ-София
Членове:
2. Проф. д-р Николай Маргаритов Рунев, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на Медицински факултет при МУ-София
3. Проф. д-р Мария Христова Миланова, дмн – външен член за МУ-София, УМБАЛ по спешна медицина „Н. И. Пирогов“
4. Проф. д-р Елина Георгиева Балтаджиева-Трендафилова, дм – външен член за МУ-София, МБАЛ Национална кардиологична болница
5. Проф. д-р Мария Петкова Токмакова, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет – Пловдив
Резервни членове:
6. Проф. д-р Емил Иванов Манов, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на Медицински факултет при МУ-София
7 Доц. д-р Валери Любенов Гелев, дм – външен резервен член за МУ-София, Аджибадем Сити Клиник болница Токуда
Технически сътрудник:
8. Ана Колева
Рецензенти:
1. Проф. д-р Николай Маргаритов Рунев, дм
2. Проф. д-р Мария Петкова Токмакова, дм
Дата на защита:
05.03.2024 г.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Офталмология
Катедра: Катедра по офталмология, с база за обучение Клиника по офталмология – УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Неинфекциозни увеити в детска възраст
Научен ръководител: 
1. Проф. д-р Александър Хуго Оскар, дм
Научен ръководител:
2. Проф. д-р Стефан Недев Стефанов, дм – Клиника по ревматология, кардиология и хематология на СБАЛДБ "Проф. д-р Иван Митев" – гр.София
Научно жури:
Председател:
1. Доц. д-р Галина Георгиева Димитрова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по офталмология на Медицински факултет при МУ – София.
Членове:
2. Доц. д-р Невяна Валентинова Велева-Кръстева, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по офталмология на Медицински факултет при МУ – София
3. Проф. д-р Лъчезар Георгиев Войнов, дм - външен член за МУ – София, Военномедицинска академия – София
4. Доц. д-р Атанас Димитров Калайджиев, дм – външен член за МУ – София, Военномедицинска академия – София
5. Доц. д-р Марин Ангелов Атанасов, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Пловдив
Резервни членове:
6. Доц. д-р Яни Тодоров Здравков, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по офталмология на Медицински факултет при МУ - София
Рецензенти:
1. Доц. д-р Галина Георгиева Димитрова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по офталмология на Медицински факултет при МУ – София
2. Проф. д-р Лъчезар Георгиев Войнов, дм – външен член за МУ – София, Военномедицинска академия – София
Дата на защита:
05.03.2024 г. от 14.00 ч. в аудитория „Янко Добрев”, в сградата на II-ра хирургия, УМБАЛ „Александровска”, бул. „Св. Георги Софийски” №1, гр. София.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Имунология
Катедра: Катедра по клинична имунология
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Антителен отговор към RBD-участъка на SARS-COV-2 при ваксинирани, преболедували и ваксинирани след боледуване индивиди
Научен ръководител: 
1. Доц. д-р Снежина Михайлова Кандиларова, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. Анастасия Петрова Михайлова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по клинична имунология на Медицински факултет при МУ-София
Членове:
2. Проф. д-р Елисавета Йорданова Наумова-Григорова, дмн – вътрешен член за МУ-София, пенсиониран преподавател по-малко от пет години към Катедра по клинична имунология на МФ към МУ-София;
3. Доц. д-р Емилияна Илиева Конова, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет – Плевен
4. Доц. д-р Трифон Георгиев Червенков, дм – външен член за МУ-София, Катедра „Медицинска генетика“ на Медицински университет – Варна
5. Доц. д-р Велислава Илиева Терзиева, дм – външен член за МУ-София, Българска академия на науките
Резервни членове:
6. Доц. д-р Екатерина Иванова Иванова-Тодорова, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по клинична имунология на Медицински факултет при МУ-София
Рецензенти:
1. Проф. Анастасия Петрова Михайлова, дм
2. Доц. д-р Велислава Илиева Терзиева, дм
Дата на защита:
26.02.2024 год. от 13:00 часа в Аулата на УМБАЛ „Св. Екатерина“ („Проф. д-р Александър Чирков“).
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Психиатрия
Катедра: Катедра по психиатрия и медицинска психология, с база за обучение Клиника по психиатрия – УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Психосоциалните условия в работното обкръжение и рискът за развитие на депресивно разстройство
Научен ръководител: 
1. Доц. д-р Весела Стоянова Стоянова, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Георги Нейчев Ончев, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по психиатрия и медицинска психология на Медицински факултет при МУ-София
Членове:
2. Доц. д-р Десислава Атанасова Игнатова, дм - вътрешен член за МУ-София, Катедра по психиатрия и медицинска психология на Медицински факултет при МУ-София
3. Проф. д-р Христо Василев Кожухаров, дм - външен член за МУ-София, Катедра по психиатрия и медицинска психология на Медицински факултет при МУ-Варна
4. Проф. д-р Петър Маринов Маринов, дмн - външен член за МУ-София, Медицински университет-Варна
5. Доц. д-р Коралия Стефанова Тодорова-Ненова, дм - външен член за МУ- София, Катедра по психиатрия и медицинска психология на Медицински факултет при МУ-Варна
Резервни членове:
6. Доц. Хариета Емануилова Манолова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по психиатрия и медицинска психология на Медицински факултет при МУ-София
7. Проф. д-р Петър Милчев Петров, дмн – външен член за МУ-София, Катедра по психиатрия и медицинска психология на Медицински факултет при МУ-Варна
Рецензенти:
1. Проф. д-р Георги Нейчев Ончев, дм
2. Проф. д-р Петър Маринов Маринов, дмн
Дата на защита:
16.02.2024 г. 11,00 часа в Клиниката по психиатрия, УМБАЛ „Александровска“