Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Белодробни болести
Катедра: Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, с база за обучение УМБАЛ „Александровска“-ЕАД
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Сравнителен анализ и клинично приложение на методи за диагностика на белодробната емболия
Научeн ръководител:
1. Проф.д-р Венцислава Пенчева Пенчева–Генова, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Огнян Борисов Георгиев, дм – вътрешен член за МУ–София, пенсиониран преподавател по-малко от пет години от академичния състав на Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на Медицински факултет при МУ – София
Членове:
2. Проф. д-р Николай Маргаритов Рунев, дм – вътрешен член за МУ–София, Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на Медицински факултет при МУ – София
3. Доц. д-р Димо Митев Димов, дм – външен член за МУ–София, Тракийски университет – Стара Загора
4. Доц. д-р Павлина Цветкова Николова–Глоговска, дм – външен член за МУ–София, Медицински университет – Плевен 
5. Доц. д-р Динко Генчев Вълев, дм – външен член за МУ–София, Медицински университет – Варна 
Резервни членове:
1. Проф. д-р Росен Емилов Петков, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по белодробни болести на Медицински факултет при Медицински университет–София 
2. Проф. д-р Иван Томов Груев, дм – външен резервен член за МУ-София, Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис III”
Рецензенти:
1. Проф. д-р Николай Маргаритов Рунев, дм 
2. Доц. д-р Димо Митев Димов, дм,
Дата на защита:
12 октомври 2023 г. – 12.00 часа в заседателната зала на КПВБ (3 ет.).
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Акушерство и гинекология
Катедра: Катедра по акушерство и гинекология, с база за обучение СБАЛ по акушерство и гинекология „Майчин дом“ ЕАД
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Проучване диагностичните и терапевтични възможности на електро-бримковата ексцизия на маточната шийка
Научeн ръководител:
1. Доц. д-р Елиза Иванова Тюфекчиева, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Асен Иванов Николов, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по акушерство и гинекология на Медицински факултет при МУ-София
Членове:
2. Доц. д-р Весела Иванова Карамишева, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по акушерство и гинекология на Медицински факултет при МУ-София
3. Проф. д-р Славчо Томов Томов, дмн – външен член за МУ-София, Медицински университет – Плевен
4. Проф. д-р Стефан Миладинов Ковачев, дмн – външен член за МУ-София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
5. Проф. д-р Явор Димитров Корновски, дмн – външен член за МУ-София, Медицински университет – Варна
Резервни членове:
1. Доц. д-р Румен Георгиев Димитров, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по акушерство и гинекология на Медицински факултет при МУ-София
2. Акад. проф. д-р Григор Ангелов Горчев, дмн - външен член за МУ-София, Медицински университет-Плевен
Рецензенти:
1. Доц. д-р Весела Иванова Карамишева, дм
2. Проф. д-р Стефан Миладинов Ковачев, дмн
Дата на защита:
06.10.2023 г.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина 
Докторска програма: Нефрология
Катедра:

Катедра по вътрешни болести, с база за обучение Клиника по нефрология – УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕАД“

Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Имуногенетични проучвания върху сигналния път на интерлевкин-17 при системен лупус еритематозус и лупусен нефрит
Научeн ръководител: 1.  Доц. д-р Васил Венциславов Василев, дм, Доц. д-р Атанас Иванов Кундурджиев, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1.

Доц. д-р Милена Красимирова Николова-Влахова, дм – вътрешен член за МУ София,  Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ-София

Членове:    
  2.

Проф. д-р Боряна Петрова Делийска, дмн - вътрешен член за МУ София, Катедра по нефрология на Медицински факултет при МУ-София

  3.

Доц. д-р. Велислава Димитрова Димитрова, дм – външен член за МУ София, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

  4.

Доц. д-р Едуард Емил Тилкиян, дм - външен член за МУ София, Медицински университет – Пловдив

 

5.

Проф. д-р Емил Павлов Кумчев, дмн – външен член за МУ София, Медицински университет – Пловдив – не присъства

 

6.

и се замества от Доц. д-р Александър Иванов Осиченко, дм – външен резервен член за МУ-София, Аджибадем Сити Клиник, УМБАЛ Токуда.

Резервни членове:    
  7.

Доц. д-р Екатерина Иванова Иванова-Тодорова, дм – вътрешен резервен член за МУ - София,  Катедра по клинична имунология на Медицински факултет при  МУ-София , който става редовен при отсъствие на вътрешен титуляр по настоящата заповед

     
Рецензенти:    
  1.

Доц. д-р Милена Красимирова Николова-Влахова, дм

  2.

Доц. д-р Александър Иванов Осиченко, дм

Дата на защита:   18.09.2023 г.

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина 
Докторска програма: Педиатрия
Катедра:

Катедра по педиатрия, с база за обучение СБАЛ по детски болести „Проф. д-р Иван Митев“

Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Чернодробно увреждане при муковисцидоза
Научeн ръководител: 1.  Проф. д-р Гергана Петрова Стоянова, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1.

Проф. д-р Иван Олегович Литвиненко, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по педиатрия на Медицински факултет при МУ-София

Членове:    
  2.

Проф. д-р Даниела Мирчева Авджиева-Тзавелла, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по педиатрия на Медицински факултет при МУ-София

  3.

Проф. д-р Миглена Димитрова Георгиева, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет – Варна

  4.

Проф. д-р Ружа Златанова Панчева-Димитрова, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет – Варна

  5.

Доц. д-р Йорданка Георгиева Узунова, дм – външен член за МУ-София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Резервни членове:    
  6.

Доц. д-р Маргарита Върбанова Ганева, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по педиатрия на Медицински факултет при МУ-София

  7.

Доц. д-р Иван Венциславов Янков, дм – външен резервен член за МУ-София, Медицински университет – Пловдив

     
Рецензенти:    
  1.

Проф. д-р Миглена Димитрова Георгиева, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет – Варна

  2.

Проф. д-р Ружа Златанова Панчева-Димитрова, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет – Варна

Дата на защита:   26.09.2023 г.

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина 
Докторска програма: Урология
Катедра:

Катедра по урология, с база за обучение УМБАЛ „Александровска“ ЕАД

Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд:

Лапароскопска нефректомия – хирургични техники и усложнения

Научeн ръководител: 1.  Проф. Д-р Маринчо Иванов Георгиев, дм
  Доц. Д-р Андриан Орлинов Тонев, дм
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Красимир Проданов Янев, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по урология на Медицински факултет при МУ - София
Членове:    
  2. Доц. д-р Пламен Димитров Димитров, дм – вътрешен член за МУ – София,  Катедра по урология на Медицински факултет при МУ – София
  3.

Проф. д-р Димитър Григоров Шишков, дм – външен член за МУ – София, Тракийски университет - Стара Загора

  4.

Проф. д-р Николай Христов Колев, дм - външен член за МУ – София, Медицински университет – Плевен

  5.

Проф. д-р Деян Анакиевски, дм- външен член за МУ – София, Медицински университет – Варна

Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Васил Дианов Василев, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по урология на Медицински факултет при МУ – София
  7.

Доц. д-р Тошко Йорданов Ганев, дм – външен резервен член за МУ- София, Медицински университет-Варна

     
Рецензенти:    
  1.

Проф. д-р Красимир Проданов Янев, дм

  2.

Проф. д-р Димитър Григоров Шишков, дм

Дата на защита:  

29.09.2023 г. от 13.00 часа в Катедра по урология, УМБАЛ „Александровска”

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Гастроентерология
Катедра: Катедра по вътрешни болести, с база за обучение Клиника по гастроентерология – УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Хронични вирусни хепатити при пациенти с краен стадий на хронична бъбречна недостатъчност и бъбречна трансплантация
Научни ръководители:
1. Проф. д-р Красимир Антонов Антонов, дмн
2. Проф. д-р Емил Паскалев Димитров, дмн
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Росен Кирилов Николов, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ-София
Членове:
2. Проф. д-р Деян Тонев Желев, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ-София
3. Проф. д-р Захарий Александров Кръстев, дмн – вътрешен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ-София
4. Проф. д-р Крум Сотиров Кацаров, дмн – външен член за МУ-София, Военномедицинска академия – София 
5. Доц. д-р Владимир Николов Андонов, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет – Пловдив 
Резервни членове:
1. Проф. д-р Зоя Ангелова Спасова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ-София
2. Проф. д-р Стоян Стефанов Ханджиев, дм – външен член за МУ-София, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ
Рецензенти:
1. Проф. д-р Деян Тонев Желев, дмн 
2. Проф. д-р Крум Сотиров Кацаров, дмн
Дата на защита:
11.01.2023 г. от 12,00 ч. в залата на УМБАЛ „Св. Иван Рилски”.