Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: „Психиатрия“
Катедра: Катедра по психиатрия и медицинска психология, с база за обучение УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: „Диагностика на аутистично разстройство преди петгодишна възраст. Фактори на влияние
Научни ръководители: 
1. Проф. д-р Надя Борисова Полнарева, дм
2. Доц. Хариета Емануилова Манолова, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Георги Нейчев Ончев, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по психиатрия и медицинска психология на Медицински факултет при МУ-София;
Членове:
2. Доц. д-р Весела Стоянова Стоянова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински факултет, МУ София;
3. Проф. д-р Петър Милчев Петров, дмн – външен член за МУ-София, Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински факултет, МУ Варна
4. Проф. д-р Христо Василев Кожухаров, дм – външен член за МУ-София, Катедра по психиатрия и медицинска психология, Медицински факултет, МУ-Варна;
5. Проф. д-р Вихра Крумова Миланова, дмн - външен член за МУ София, пенсионер 
Резервни членове:
6. Доц. д-р Десислава Атанасова Игнатова, дм – вътрешен резерен член за МУ-София, Катедра по психиатрия и медицинска психология на Медицински факултет, МУ-София, която става редовен при отсъствие на вътрешен титуляр.
7. Проф. Иван Стоянов Александров, д.пс.н. - външен резервен член за МУ-София, Катедра по здравни грижи, Факултет за обществено здраве, МУ Варна, който става редовен при отсъствие на външен титуляр.
Рецензенти:
1. Проф. д-р Георги Нейчев Ончев, дм
2. Проф. д-р Петър Милчев Петров, дмн
Дата на защита:
12.06.2024 г. 11,00 часа в Клиниката по психиатрия, УМБАЛ „Александровска“
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма:

Образна диагностика и интервенционална рентгенология

Катедра:

Катедра по образна диагностика, Медицински факултет при Медицински университет – София;

Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: „Магнитен резонанс при новообразувания на ректума и аналния канал ”
Научен ръководител: 
1. Проф. д-р Дора Константинова Златарева, дм, Ръководител Катедра по образна диагностика – Медицински факултет при МУ – София
Научно жури:
Председател:
1. Доц. д-р Пламен Георгиев Гецов, дм  - вътрешен член за МУ-София, Катедра по образна диагностика;
Членове:
2. Доц. д-р Мария Тодорова Недевска, дм – вътрешен член за МУ – София; Катедра по образна диагностика на Медицински факултет при МУ-София
3. Проф. д-р Силвия Богданова Цветкова – Тричкова, дм-  външен член за МУ – София, Медицински факултет – Пловдив
4. Доц. д-р Чавдар Христов Бъчваров, дм–външен член за Му-София, Медицински университет – Варна
5. Доц. д-р Добрина Христова Млъчкова- Грънчарова, дм – външен член за МУ-София – Медицински институт на МВР;
Резервни членове:
6. Доц. д-р Виолета Василева Грудева, дм вътрешен резервен член за МУ-София; Катедра по образна диагностика на Медицински факултет при МУ-София, който става редовен при отсъствие на вътрешния титуляр по настоящата заповед.
7. Проф. д-р Боян Добрев Балев, дм – външен резервен член за МУ-София, Медицински университет –Варна, който става редовен при отсъствие на титуляр по настоящата заповед- външен член на журито.;
Рецензенти:
1. Доц. д-р Пламен Георгиев Гецов дм  - вътрешен член за МУ-София, Катедра по образна диагностика;
2. Проф. д-р Силвия Богданова Цветкова- Тричкова, дм – външен член за Медицински факултет при МУ – Пловдив
Дата на защита:
04.06.2024 г. 
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Анатомия, хистология и цитология
Катедра:

Катедра по Анатомия, хистология и ембриология

Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Морфо-функционална и неврохимична характеристика на спиналното ядро на тригеминалния нерв у плъх
Научен ръководител: 
1. Проф. д-р Николай Еленков Лазаров, дмн
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Лина Георгиева Малинова, дм вътрешен член –  Катедра по
  Анатомия, хистология и ембриология към МУ-София
Членове:
2. Доц. д-р Ангел Димчев Дандов, дм – вътрешен член - Катедра по Анатомия, хистология и ембриология към МУ-София
3. Проф. д-р Стефан Тодоров Сивков, дм – външен член Медицински университет- Пловдив
4. Проф. д-р Яна Димитрова Чекаларова, дм – външен член – БАН, София;
5. Доц. д-р Стоян Павлов Павлов, дм – външен член – Медицински университет- Варна
Резервни членове:
6. Доц. д-р Димо Стоянов Кръстев, дм – вътрешен член – МК,,Й.Филаретова“ при  МУ-София
7. Доц. д-р Николай Димитров Димитров, дм външен член – Тракийски университет- Стара Загора
Рецензенти:
1. Доц. д-р Ангел Димчев Дандов, дм
2. Доц. д-р Стоян Павлов Павлов, дм
Дата на защита:
04.06.2024 г. от 13.00 часа в Анатомична аудитория на Медицински факултет при МУ – София
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Кардиология
Катедра: Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология на база: Клиника по кардиология при УМБАЛ „Света Екатерина“
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Ендоваскуларно лечение на болести на аортата
Научен ръководител: 
1. Проф. д-р Диана Крумова Трендафилова-Лазарова, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Димитър Георгиев Петков, дмнУМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, КССХИК  на МФ към МУ-София - вътрешен член.
Членове:
2. Проф. д-р Юлия Борисова Македонска (Джоргова), дм- вътрешен член за МУ – София, пенсиониран преподавател по-малко от пет години от академичния състав на Катедра по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология на Медицински факултет при МУ-София
3. Проф. д-р Иво Спасов Петров, дмн – външен член - УМБАЛ „Аджибадем Сити Клиник“.
4. Проф. д-р Милена Станева Станева, дм –  външен член за МУ-София -  „Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда“
5. Проф. д-р Снежана Томова Тишева, дмн – външен член – УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – гр. Плевен.
Резервни членове:

6. Проф. д-р Генчо Кръстев Начев, дмн – пенсиониран преподавател по-малко от 5 г., КССХИК  на МФ към МУ-София - вътрешен член.

7. Доц. д-р Валери Любенов Гелев, дм – външен член – УМБАЛ Аджибадем Сити клиник Болница Токуда

Рецензенти:
1. Проф. д-р Иво Спасов Петров, дмн
2. Проф. д-р Снежана Томова Тишева-Господинова, дмн
Дата на защита:

7.06.2024 г.

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Гастроентерология
Катедра: Катедра по вътрешни болести, с база за обучение Клиника по гастроентерология – УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Хронични вирусни хепатити при пациенти с краен стадий на хронична бъбречна недостатъчност и бъбречна трансплантация
Научни ръководители:
1. Проф. д-р Красимир Антонов Антонов, дмн
2. Проф. д-р Емил Паскалев Димитров, дмн
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Росен Кирилов Николов, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ-София
Членове:
2. Проф. д-р Деян Тонев Желев, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ-София
3. Проф. д-р Захарий Александров Кръстев, дмн – вътрешен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ-София
4. Проф. д-р Крум Сотиров Кацаров, дмн – външен член за МУ-София, Военномедицинска академия – София 
5. Доц. д-р Владимир Николов Андонов, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет – Пловдив 
Резервни членове:
1. Проф. д-р Зоя Ангелова Спасова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ-София
2. Проф. д-р Стоян Стефанов Ханджиев, дм – външен член за МУ-София, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ
Рецензенти:
1. Проф. д-р Деян Тонев Желев, дмн 
2. Проф. д-р Крум Сотиров Кацаров, дмн
Дата на защита:
11.01.2023 г. от 12,00 ч. в залата на УМБАЛ „Св. Иван Рилски”.