Факултет по дентална медицина

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Научна специалност: Ортодонтия
Катедра: Катедра Ортодонтия
Факултет: Факултет по дентална медицина
Кандидати:

1. Доц. д-р Грета Русанова Йорданова – Костова, доктор

2. Доц. д-р Владимир Ивайлов Петрунов, доктор

Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Лаура Стефанова Андреева-Гургуриева, дм, дмн – катедра „Ортодонтия“, ФДМ, МУ-София
Членове:
2. Проф. д-р Павел Кирилов Станимиров, доктор – катедра „Дентална орална и лицево-челюстна хирургия“ вътрешен за МУ – София
3.  Проф. д-р Наталия Христова Грънчарова, доктор – катедра „“Детска дентална медицина“ вътрешен за МУ – София
4.  Проф. д-р Христина Дянкова Михайлова, доктор – катедра „Образна и орална диагностика“ вътрешен за МУ – София
5. Проф. д-р Румен Златев Янков, доктор – външен за МУ – София, Институт по Механика към БАН, Направление „Механика на деформируемото твърдо тяло“ 
6.  Доц. д-р Христина Иванова Арнаутска, доктор – катедра „Ортодонтия“ преподавател от ФДМ - Варна - външен за МУ – София
7.  Доц. д-р Силвия Ангелова Кръстева, доктор – – катедра „Ортодонтия“ преподавател от ФДМ - Пловдив - външен за МУ – София
Резервни членове:
8. Проф. д-р Бойко Костов Бонев, доктор – катедра „Обществено дентално здраве“, ФДМ към МУ – София - вътрешен резервен член
9. Доц. д-р Николай Светославов Янев, доктор – МБАЛ „Европа“, гр. София - външен
Рецензенти:
1. Проф. д-р Лаура Стефанова Андреева-Гургуриева, дм, дмн
2. Доц. д-р Христина Иванова Арнаутска, доктор
3. Доц. д-р Силвия Ангелова Кръстева, доктор
Дата на защита:
15.02.2024 г. – 12.00 ч. Заседателна зала – 2 етаж – Факултет по дентална медицина