Факултет по обществено здраве

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4 Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра „Здравни грижи“
Факултет: Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Кандидат: Доц. Деляна Петрова Хаджиделева, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. Магдалена Банчева Александрова, дм –Декан на ФОЗ при МУ-София, вътрешен член за МУ-София
Членове:
2. Проф. Галина Стамова Чанева, дм – Катедра „Здравни грижи“ на ФОЗ, вътрешен член за МУ-София 
3. Проф. Иванка Костова Стамболова, дм – Катедра „Здравни грижи” на ФОЗ, вътрешен член за МУ-София 
4. Проф. Мая Любомирова Визева, дм – МК „Йорданка Филаретова“, вътрешен член за МУ-София
5. Проф. Людмила Найденова Чакърова, дм – пенсиониран преподавател повече от пет години, външен член за МУ - София
6. Проф.Елена Грозева Желева, дп – Филиал Сливен на МУ-Варна, външен член за МУ – София
7. Доц. Милена Ганчева Сандева, дм – МУ-Пловдив, външен член за МУ - София
Резервни членове:
8. Доц. Мария Иванова Димитрова, дм – Катедра „ Здравни грижи” на ФОЗ, вътрешен резервен член за МУ-София
9. Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, дм – пенсиониран преподавател повече от пет години, външен резервен член на МУ-София
Рецензенти:
1. Проф. Магдалена Банчева Алексанндрова, дм  – Декан на ФОЗ при МУ-София, вътрешен член за МУ-София
2. Проф. Галина Стамова Чанева, дм – Ръководител катедра „Здравни грижи” на ФОЗ, вътрешен член за МУ-София 
3. Проф. Елена Грозева Желева, дп – Филиал Сливен на МУ-Варна, външен член за МУ - София
Дата на защита:
06.02.2023г.