Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Нефрология
Катедра: Катедрата по вътрешни болести
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: Доц. Мила Любомирова Цанкова,, дм
Научно жури:
Председател:
1. проф. д-р Борис Илиев Богов , дм
Членове:
2. Доц.д-р Васил Венциславов Василев, дм - Катедра по нефрология на Медицински факултет при МУ – София - вътрешен член за МУ, София, 
3. Проф.д-р Евгений Стефанов Възелов, дм – пенсионирон преподавател по-малко от 5 години – вътрешен член за МУ - София 
4. Проф. д-р Емил Павлов Кумчев, дм - МУ, Пловдив - външен член за МУ - София, 
5. Проф. Райна Теодосиева Робева, дм - СУ„Свети .Климент Охридски“ външен член за МУ - София, 
6. Проф. Васил Величков Тодоров, дмн - МУ, Плевен - външен член за МУ - София
7. Доц. д-р Едуард Емил Тилкиян, дм - МУ, Пловдив - външен член за МУ- София,
Резервни членове:
8. Проф. д-р Боряна Петрова Делийска, дмн – Катедра по нефрология на Медицински факултет при МУ – София - вътрешен член за МУ - София
9. Проф. д-р Светла Василева Стайкова, дмн - МУ, Варна - външен член за МУ - София,
Рецензенти:
1. проф д-р Борис Илиев Богов, дм
2. проф. д-р Васил Величков Тодоров, дмн
3. проф. д-р Емил Павлов Кумчев, дм
Дата на защита:
17.06.2024 г, 13.30 часа, Катедра по вътрешни болести, МУ, МФ, София