Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Акушерство и гинекология
Катедра: Катедра по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД-София
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: Доц. д-р Румен Георгиев Димитров, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Асен Иванов Николов, дм – пенсиониран преподавател по-малко от 5 години от Катедра по акушерство и гинекология на МФ вътрешен член за МУ-София;
Членове:
2. Проф. д-р Иван Атанасов Костов, дмн – Катедра по акушерство и гинекология на МФ към МУ-София, вътрешен член за МУ-София;
3.  Проф. Алексей Славков Савов, дб – Катедра по акушерство и гинекология на МФ към МУ-София - вътрешен член за МУ-София;
4. Проф. д-р Елена Димитрова Димитракова, дм – МУ – Пловдив, външен член за МУ-София;
5. Проф. д-р Стефан Миладинов Ковачев, дмн – СУ „Св. Слимент Охридски“ - външен член за МУ-София;
6. Проф. д-р Явор Димитров Корновски, дмн – МУ – Варна, външен член за МУ-София;
7. Доц. д-р Весела Иванова Карамишева, дм - Катедра по акушерство и гинекология на МФ към МУ-София, вътрешен член за МУ-София
Резервни членове:
8. Доц. д-р Мария Величкова Юнакова, дм – Катедра по акушерство и гинекология на МФ на МУ-София – вътрешен член за МУ-София;
9. Проф. д-р Славчо Томов Томов, дмн - МУ- Плевен, външен член за МУ-София;
Рецензенти:
1. Проф. д-р Асен Иванов Николов, дм – вътрешен член
2. Проф. д-р Иван Атанасов Костов, дмн – вътрешен член
3. Проф. д-р Елена Димитрова Димитракова, дм – външен член
Дата на защита:
25.03.2024 г. от 13.00 часа в Аудиторията на СБАЛАГ“Майчин дом“.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Обща хирургия
Катедра: Катедра по Хирургия с база Клиника по хирургия на УМБАЛ”Александровска”ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: 1. Доц. д-р Манол Бонев Соколов, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Димитър Иванов Буланов, дм - Катедра „Обща и оперативна хирургия” на МФ към МУ-София – вътрешен член за МУ-София
Членове:
2. Проф. д-р Атанас Стефанов Йонков, дм – Катедра „Обща и оперативна хирургия” на МФ към МУ-София – вътрешен член за МУ-София
3. Проф. д-р Николай Методиев Пенков, дм – Катедра Гастроентерология, УМБАЛ “Царица Йоана” ИСУЛ – вътрешен член за МУ-София – вътрешен член за МУ-София
4. Проф. д-р Никола Николов Владов, дмн - ВМА-София - външен член за МУ-София
5. Проф. д-р Росен Стоянов Димов, дм – МУ-Пловдив - външен член за МУ-София
6. Проф. д-р Добромир Димитров Димитров, дм – УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен - външен член за МУ-София
7. Проф. д-р Кирил Василев Драганов, дмн – УМБАЛ Токуда-София - външен член за МУ-София
Резервни членове:
8. Доц. д-р Светослав Йорданов Тошев, дм – Катедра по хирургия към Медицински Факултет, МУ-София - вътрешен член за МУ-София
9. Проф. д-р Ивелин Руменов Такоров, дм – ВМА-София - външен член за МУ-София
Рецензенти:
1. Проф. д-р Димитър Иванов Буланов, дм
2. Проф. д-р Росен Стоянов Димов, дм
3. Проф. д-р Кирил Василев Драганов, дмн
Дата на защита:
08.03.2024г.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Обща хирургия
Катедра: Катедра по Хирургия с база Клиника по хирургия на УМБАЛ”Александровска”ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: 1. Доц. д-р Свилен Иванов Маслянков, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Димитър Иванов Буланов, дм - Катедра „Обща и оперативна хирургия” на МФ към МУ-София – вътрешен член за МУ-София
Членове:
2. Проф. д-р Атанас Стефанов Йонков, дм – Катедра „Обща и оперативна хирургия” на МФ към МУ-София – вътрешен член за МУ-София
3. Проф. д-р Николай Методиев Пенков, дм – Катедра Гастроентерология, УМБАЛ “Царица Йоана” ИСУЛ – вътрешен член за МУ-София – вътрешен член за МУ-София
4. Проф. д-р Никола Николов Владов, дмн - ВМА-София - външен член за МУ-София
5. Проф. д-р Росен Стоянов Димов, дм – МУ-Пловдив - външен член за МУ-София
6. Проф. д-р Добромир Димитров Димитров, дм – УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен - външен член за МУ-София
7. Проф. д-р Кирил Василев Драганов, дмн – УМБАЛ Токуда-София - външен член за МУ-София
Резервни членове:
8. Доц. д-р Светослав Йорданов Тошев, дм – Катедра по хирургия към Медицински Факултет, МУ-София - вътрешен член за МУ-София
9. Проф. д-р Ивелин Руменов Такоров, дм – ВМА-София - външен член за МУ-София
Рецензенти:
1. Проф. д-р Атанас Стефанов Йонков, дм
2. Проф. д-р Никола Николов Владов, дмн
3. Проф. д-р Добромир Димитров Димитров, дм
Дата на защита:
08.03.2024г.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: „Неврохирургия”
Катедра: Катедра по „Неврохирургия”
Факултет: Факултет по Медицина
Кандидати: 1. Доц Д-р Васил Христов Каракостов дм
  2. Доц Д-р Красимир Цветков Минкин дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. Христо Цеков Цеков – Аджибадем Сити Клиник /болница Токуда/ - външен член за МУ-София;
Членове:
2. Доц. Асен Ангелов Хаджиянев, дм – Катедра неврохирургия на МФ при МУ-София - вътрешен член за МУ-София;
3.  Проф. д-р Станимир Стефанов Сираков, дмн – Катедра по образна диагностика на МФ при МУ-София – вътрешен член за МУ-София;
4. Доц. Живко Колев Сурчев, дм - (МУ – София), Катедра неврохирургия на МФ при МУ-София – вътрешен член за МУ-София;
5. Проф. Кирил Василев Романски, дмн – пенсиониран преподавател – външен член за МУ-София;
6.  Проф. д-р Христо Богданов Желязков, дм – МУ – Пловдив – външен член за МУ-София;
7. Проф. Светослав Калчев Калевски, дмн – МУ-Варна – външен член за МУ-София;
Резервни членове:
8. Доц. д-р Дилян Валентинов Фердинандов – Катедра неврохирургия на МФ – при МУ-София - вътрешен член за МУ-София;
9. Доц. Д-р Тихомир Николов Ефтимов, дм – ВМА-София Клиника неврохирургия – външен член за МУ-София;
Рецензенти:
1. Проф.Христо Цеков Цеков - Аджибадем Сити Клиник /болница Токуда/ - външен член
2. Проф. Д-р Станимир Стефанов Сираков (МУ – София) Клиника образна диагностика /вътрешен член
3. Проф. Христо Богданов Желязков – (МУ – Пловдив) /външен член/
Дата на защита:
21.02.2024г.