Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1 Медицина
Научна специалност: Обща хирургия
Катедра: Катедра по гастроентерология, на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“
Факултет: Медицински факултет при МУ-София
Кандидат: Доц. д-р Теофил Ангелов Седлоев, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Николай Методиев Пенков, дм – Катедра по гастроентерология на МФ към МУ-София – вътрешен член за МУ – София.
Членове:
2. Проф. д-р Димитър Иванов Буланов, дм – Катедра по обща и оперативна хирургия на МФ при МУ-София – вътрешен член за МУ – София
3. Проф. д-р Атанас Стефанов Йонков, дм – Катедра по обща и оперативна хирургия на МФ при МУ-София – вътрешен член за МУ – София
4. Проф. д-р Росен Евгениев Маджов, дмн – МУ-Варна – външен член за МУ – София.
5. Проф. д-р Йовчо Петков Йовчев, дм - Тракийски университет - Стара Загора– външен член за МУ – София
6. Проф. д-р Илия Петров Лозев, дмн - Медицински институт – МВР– външен член за МУ – София.
7. Проф. д-р Кирил Василев Драганов, дмн – Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда        – външен член за МУ – София
Резервни членове:
8. Доц. д-р Георги Станев Янков, дм – Катедра по белодробни болести на МФ при МУ-София вътрешен член за МУ – София.
9. Проф. д-р Татяна Димитрова Хаджиева, дмн – пенсиониран преподавател повече от 5 год., Катедра по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология – външен член за МУ – София
Рецензенти:
1. Проф. д-р Николай Методиев Пенков, дм – Катедра по гастроентерология на МФ към МУ-София – вътрешен член за МУ – София
2. Проф. д-р Росен Евгениев Маджов, дмн – МУ-Варна – външен член за МУ – София.
3. Проф. д-р Кирил Василев Драганов, дмн – Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда – външен член за МУ – София.
Дата на конкурс:
14.09.2023 г.